Болница Лозенец Университетска болница Лозенец,

София
  • 374 показвания

Болница Лозенец Университетска болница Лозенец,

София
  • 374 показвания

Информация за Болница Лозенец Университетска болница Лозенец,


Университетска болница „Лозенец“ е създадена през 1948 г., по подобие на практиката в бившите социалистически страни, като Правителствена поликлиника със задачата да осигурява здравно и профилактично обслужване на служителите във висшите държавни и правителствени институции. Лечебното заведение се е намирало на ул. „Бъкстон“ 6 в София.

 

Развитието и увеличаването на дейността на Правителствена поликлиника през годините налагат нова организация на диагностично-лечебната дейност и разширяване на базата ѝ. Така през 1952 г. с Решение на Министерския съвет се създава Правителствена обединена болница, която заема тогавашните сгради на Университетската болница по ендокринология на ул. „Дамян Груев“ (тогава ул. „Христо Михайлов“). Първият директор на болницата е д-р Вера Д. Филипова, която заема този пост до 1964 г.

 

През 1964 г. Правителствена обединена болница е преместена в нова болнична сграда в кв. „Лозенец“, на ул. „Козяк“ 1, където се намира и днес. Сградата е проектирана и построена съобразно водещите световни образци за средни по размер клинични заведения, в паркова среда, с оптимално функционално взаимодействие между диагностично-лечебните структури, параклиничните, административните и спомагателните звена. Така болницата се оформя като съвременно клинично заведение с основна насоченост профилактика, диагностика и лечение на висши партийни, държавни, правителствени и обществени дейци.

 

През 1983 г. болницата е преименувана на Първа клинична болница „Д-р Кирил Хавезов“. Следват години на промени в статута на болничното заведение, без съществено да се изменят функциите, обхватът на дейностите и обслужваната част от обществото. През април 1989 г. болницата е включена в състава на новосъздадената Военномедицинска академия и е преименувана в База „Лозенец“. През този период, в съответствие с натрупания опит и наличието на лекари и финансови средства, в болницата се полагат основите на инвазивната кардиология и кардиохирургията.

 

Нов етап в развитието на болницата е преобразуването ѝ отново като самостоятелно лечебно заведение с Постановление на Министерския съвет през 1994 г. за създаване на Клинична болница „Лозенец“ като държавно здравно заведение. Първоначално Клинична болница „Лозенец“ е в състава на Военномедицинска академия (ВМА), а впоследствие е на пряко подчинение на Министерството на отбраната.

 

През 1995 г. болницата преминава към Министерството на здравеопазването. Това създава възможности да се ускори реформирането на болницата и изграждането ѝ като водеща кардиохирургична база в страната.

 

Повратен момент в развитието на болницата е 1999 година, когато лечебното заведение придобива статут на държавно здравно заведение. В приетия Правилник за устройството и дейността на Болница „Лозенец“ болницата е определена като национално многопрофилно лечебно заведение към Министерския съвет.

 

Впоследствие е определен статут на Болница „Лозенец“ като Университетска болница и през 2003 г. Болница „Лозенец“ е обявена за учебно-клинична база на новооткрития Медицински факултет в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Днес Болница „Лозенец“ е лечебно заведение, създадено с акт на Министерския съвет като юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Всички клиники в болницата притежават 3-то ниво на компетентност, с изключение на спешната медицина (1-во ниво), лаборатория по вирусология и отделение по неонатология (2-ро ниво).

 

Болница „Лозенец“ извършва:

- Диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

- Наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;

- Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;

- Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;

- Мерки за укрепване и опазване на здравето;

- Трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Предвид статута на болницата посочените профилактични и диагностично-лечебни дейности се извършват както за лица от държавните и обществените институции, членовете на Дипломатическия корпус в Република България и на официалните чуждестранни делегации, така и за всички български и чуждестранни граждани на основата на договори с Националната здравноосигурителна каса или доброволни здравноосигурителни фондове.

 

През последните години УБ „Лозенец“ се специализира в съвременните и водещи диагностични и лечебни дейности като: Образна диагностика, Инвазивна кардиология, Ендоскопска хирургия и др. Тя се превърна в съизмеримо с европейските и световните стандарти лечебно заведение както по материална база, така и по организация и ефективност на диагностично-лечебната дейност. Това даде възможност за внедряване на много иновации в лечебната практика и превръщане на болницата в модел за развитието на останалите болнични заведения в страната.

 

Много водещи и известни български медици са прилагали своите знания, умения и професионален опит в УБ „Лозенец“ от създаването ѝ до наши дни и са допринесли за издигане на авторитета на болницата през годините. По-известни от тях са: д-р Хавезов, проф. Анастасов, доц. Андреева, проф. Белоев, д-р Бойкикева, проф. Бусаров, проф. Добрев, проф. Дойчинов, доц. Иванов, проф. Кабакчиев, проф. Маринов, проф. Недкова-Братанова, проф. Николов, проф. Николов, проф. Светославова-Ялъмова, проф. Сивчев, проф. Симеонов, проф. Стоянов, проф. Странски, проф. Томов, доц. Филев, проф. Хаджидеков, проф. Цанков, доц. Цолов, проф. Щъркалев и много други.

 

За развитието на УБ „Лозенец“ през годините изключително много са допринесли и нейните ръководители. Всички те са притежавали опита и качествата на добри административни управленци и на изключителни медицински професионалисти. Директори на болницата през 54-годишното й развитие последователно са били: д-р Вера Д. Филипова, д-р Кирил Хавезов, проф. Емил Стоянов, доц. Здравко Лазаров, д-р Тодор Герасимов.

 

От 1998 г. и понастоящем директор на УБ „Лозенец“ е проф. д-р Любомир Спасов, дм, известен кардиохирург и водещ специалист в трансплантациите. Под негово ръководство и с прякото му участие в УБ „Лозенец“ за първи път у нас бяха извършени уникални операции като: аорто-коронарен байпас без ЕКК (5 април 2000 г.), митрално-клапно протезиране чрез уникален ендоскопски метод (22 май 2003 г.), трансплантация на черен дроб от жив донор (26 ноември 2004 г.) и др. През 2014 г. проф. Спасов е избран за Национален консултант по трансплантология.

 

През ноeмври 2019 г. с Решение на Министерски съвет № 693 Болница „Лозенец“ е преобразувана от лечебно заведение по чл. 5 от ЗЛЗ в търговско дружество МБАЛ „Лозенец“ ЕАД с принципал Министерство на здравеопазването. Като правоприемник на Болница „Лозенец“ новото дружество продължава да е основна база за обучение на студенти, специализанти и докторанти на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

КАК ДА НИ НАМЕРИТЕ

АДРЕС: гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. „Козяк“ № 1

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 02/96 07 681/682

 
 

 

Отделение за Спешна помощ

Спешното отделение на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД разполага с 3 легла за 24-часово наблюдение, както и с:
  • Спешен кабинет;

  • Манипулационна;

  • Противошокова зала.


Оборудвани са с модерна апаратура. 30% от функционално поливалентните легла в болницата също се предвиждат за нуждите на отделението по спешна помощ. В болница „Лозенец“ се намира най-модерната в България шокова зала, която е предназначена за оказване на спешна медицинска помощ и отговаря на световните стандарти.


Началник: д-р Христо Стоянов

Квалификации