Център За Психично Здраве Център За Психично Здраве - Стара Загора

Стара Загора
 • 491 показвания

Център За Психично Здраве Център За Психично Здраве - Стара Загора

Стара Загора
 • 491 показвания

Информация за Център За Психично Здраве Център За Психично Здраве - Стара Загора

Център за психично здраве - Стара Загора ЕООД е правоприемник на Психиатричен диспансер - Стара Загора и „Областния диспансер за психични заболявания със стационар - Ст.Загора” ЕООД.


На основание чл.46 от Закона за лечебните заведения /обн. ДВ бр.59/31.07.2010г./ „ОДПЗС - Стара Загора” ЕООД се пререгистрира в „Център за психично здраве - Стара Загора” – ЕООД.


ЦПЗ – Стара Загора ЕООД е специализирано лечебно заведение с областни функции и осъществява диагностично- лечебна, социално-рехабилитационна и експертна дейност в областта на психичните нарушения и психичното здраве. В лечебното заведение се извършва експертна оценка за временна и трайна нетрудоспособност.


Центърът за психично здраве – Стара Загора осъществява своята дейност според правилата за добра медицинска практика и стандарта по психиатрия, при зачитане правата на пациентите, съобразно националното законодателство и световните харти и конвенции.

Дейности

На основание чл.46, ал.2 от Закона за лечебните заведения и Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-60/22.12.2010г. „ Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора осъществява следните дейности:
 1. Спешна психиатрична помощ

 2. Диагностика  и лечение на лица с психични разстройства

 3. Периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж

 4. Психотерапия и психо-социална рехабилитация

 5. Психиатрична и психологична експертна дейност

 6. Създаване и поддържане на регионална информационна система  на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето

 7. Промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението

 8. Информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве

 9. Научноизследователска  дейност в областта на психичното здраве

 10. Предоставяне на социални услуги в общността по реда на Закона за  социалното подпомагане.


Медицинските дейности в Центъра за  психично здраве – Стара Загора се изпълняват в рамките на  следните програми от грижи с включени в тях алгоритми:
 1. Програма за  водене на случая

 2. Програма  за наблюдение за диагностични цели, включително и за извършване  на психологични тестови изследвания

 3. Програма за лечение на мания

 4. Програма за емоционално стабилизиране при афективни разстройства след овладяване на маниен епизод

 5. Програма за лечение на депресии:

  • със суициден риск

  • без суициден риск 6. Програма за лечение с антидепресанти

 7. Програма за лечение на остра психоза

 8. Програма за лечение на пациент с шизофренно разстройство

 9. Програма за лечение на налудни разстройства

 10. Програма за електроконвулсивно лечение

 11. Програма за лечение на деменции

 12. Програма за лечение на  личността и поведението в зряла възраст

 13. Програма  за психологично консултиране със следните подпрограми:

  • невропсихологична оценка

  • за работа със суициден пациент

  • за работа със семейството на пациенти с шизофренни разстройства

  • за оказване на подкрепа 14. Програма за лечение на тревожни, невротични и реактивни състояния, породени от тежък стрес, на сексуални разстройства, семейна и социална дисфункция

 15. Програма за лечение на шизофренен  епизод и остър пристъп на шизофреноподобни състояния

 16. Програма за лечение на органично  обусловени състояния

 17. Програма за живеене с инволуция и деменция

 18. Програма за противорецидивно лечение при шизофрения и шизофреноподобни  разстройства

 19. Програма за лечение с антипсихотици

 20. Програма за психотерапия и психологично подпомагане на хронично соматично болни

 21. Програма за дневни грижи

 22. Програма за групово-терапевтични  занимания

 23. Програма за сензитиране и обучение  на висшия медицински персонал от соматичната здравна  мрежа към  решенията и постижимите цели на пациентите

 24. Програма за  психосоциално  интервениране, рехабилитация и ресоциализация

 25. Програма за трудотерапия

 26. Програма за лечение на пациенти със  злоупотреба с вещества / с и без  зависимост/

 27. Програма за задължително лечение

 28. Програма за съдебно – психиатрична експертиза

 29. Програма за справяне с кризи

 30. Програма за интердисциплинарни консултации.


В Центъра за психично здраве - Стара Загора се изпълняват и:
 1. Програма за поддържане качеството на работа в отделението

 2. Програма за супервизия и  продължаващо обучение