Център за настаняване от семеен тип №2 - За деца с увреждания,за младежи с увреждания ЦНСТДМУ Нови пазар

Нови пазар
  • 412 показвания

Център за настаняване от семеен тип №2 - За деца с увреждания,за младежи с увреждания ЦНСТДМУ Нови пазар

Нови пазар
  • 412 показвания

Информация за Център за настаняване от семеен тип №2 - За деца с увреждания,за младежи с увреждания ЦНСТДМУ Нови пазар

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания“ (ЦНСТДМУ)  Нови пазар е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.