Домашен Социален Патронаж Радомир

Радомир
 • 257 показвания

Домашен Социален Патронаж Радомир

Радомир
 • 257 показвания

Информация за Домашен Социален Патронаж Радомир

Домашен социален патронаж е общинска дейност – комплекс от социални услуги, предоставяни в общността по домовете на възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Радомир.


Предоставят се следните социални услуги, при изявено желание на потребителя в социалната анкета:
 •     Ежедневно приготвяне и доставяне на топла и диетична храна в дома, съобразена с изискванията за рационално хранене;

 •     Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице;

 •     Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;

 •     Помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;

 •     Битови услуги – закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия, телефон и други със средства на обслужваното лице;

 •     Съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;

 •     Съдействие за получаване на медицинска и стоматологичнапомощ, както и на други здравни грижи;

 •     Организиране на културни дейности и екскурзии при желание на потребителите;

 •     Съдействие за получаване на административни, финансови, правни и други услуги.


 Към действащия Домашен социален патронаж ще бъде създадено Звено за социални услуги. Това предприятие ще предоставя социални услуги в семейна среда. Оснавната дейност на създаденото Звено ще бъде осигуряване на работна заетост на 28 човека. Наетите служители пък ще обгрижват 62 потребители.


Посредством Звеното за социални услуги ще се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.