Доверие - служба по трудова медицина град София

  • 238 показвания

Доверие - служба по трудова медицина град София

  • 238 показвания

Информация за Доверие - служба по трудова медицина град София

„СТМ – Доверие” ООД е регистрирана през 2002 година, като част от „Доверие Обединен Холдинг” АД и пререгистрирана, през 2008 г., с цел да осигури на своите клиенти висококачествени услуги, промотиращи здравословни и безопасни условия на труд.

Разполагаме с акредитиран Орган за контрол от вида „С” със сертификат за акредитация рег.№ 130 ОКС (издаден от ИА "БСА"). Органът за контрол извършва контрол на физични фактори на работната среда /микроклимат, изкуствено осветление и шум/ и контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Натрупаният опит през годините ни позволи да създадем и развием силен, талантлив и опитен екип от професионалисти в подпомагането на фирмите във всички аспекти на трудовата медицина.

Визия, Мисия и Ценности:

* Визия - Да осигури на своите клиенти висококачествени услуги промотиращи здравословни и безопасни условия на труд;

* Мисия - Да бъдем водеща фирма при предлагане услуги в областта на здравето и безопасността при работа. Да подпомогнем и улесним работодателя в усилията му за осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд;

* Ценности:

- Удовлетвореност на клиентите: предоставяне на бързо и компетентно обслужване на всички наши клиенти;

- Компетентност: предоставяне на компетентна помощ, основана на дългогодишния опит в сферата на трудовата медицина;

- Комуникативност: ефективна и ясна комуникация между членовете на нашия екип и договорните ни партньори;

- Взаимопомощ: подпомагаме работодателите да постигнат високи стандарти при осигуряване на професионално здраве и безопасност на труда;

- Професионализъм: работим професионално с всеки наш клиент, основано на взаимното уважение, почтеност и коректност;

- Отзивчивост: отговаряме своевременно на всички искания и въпроси на своите клиенти.

Оценка на риска на работното място

• Оценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност, в т. ч.:

- работни процеси;

- работно оборудване – машини, съоръжения, инструменти и др.;

- работните места с техните параметри по безопасност, хигиена на труда и ергономия;

- организация на труда – сменност, работно време и почивки;

- други фактори, които могат да породят риск;

• Разработване на мерки за отстраняване, намаляване и контрол на риска за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

• Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка;

• Участие при избор на нови: технологично оборудване, работни процеси, методи и материали, с оглед определяне на потенциалния здравен риск.

Обучение по безопасност при работа

• Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;

• Обучение на длъжностните лица и на специализирани служби по чл.24 на ЗЗБУТ;

• Обучение на лицата провеждащи инструктаж;

• Първоначално и ежегодно обучение на Комитетите и групите по условия на труд;

• Обучение за оказване на първа долекарска помощ;

• Стрес на работното място.

Анализ на здравословното състояние

• Консултира работодателя при организиране на предварителни и задължителни периодични медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти и честотата на превеждането им;

• Изготвяне на заключения за пригодността на новопостъпилите работещи за даден вид работа;

• Анализ на резултатите от периодичните медицински прегледи и изследвания;

• Годишен анализ за здравното състояние на работещите на база на показателите за временна и трайна нетрудоспособност, данните за професионална заболеваемост, трудов травматизъм и връзката им с условията на труд;

• Уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещите, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;