Дом за пълнолетни лица с дименция Бистрилица

  • 279 показвания

Дом за пълнолетни лица с дименция Бистрилица

  • 279 показвания

Информация за Дом за пълнолетни лица с дименция Бистрилица

Дом за пълнолетни лица с деменция - с.Бистрилица се намира в края на село Бистрилица на тихо и спокойно място на адрес: ул. Живовска 7Домът е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с деменция, установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

В дома се предоставят социални услуги по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки.

Капацитетът на дома е 55 потребители.

Основни дейности в дома: те са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги и са насочени към организиране на мероприятия по обгрижване и създаване на възможности за нови интервенции за подобряване самочувствието на настанените лица.

В Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица се осигурява:

ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и за социални контакти;
предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
възстановяване на адаптивни, социални, битови и други умения и реализиране потенциала на домуващите, чрез личностно ориентиран модел, съобразен с психологичните им особености.
Домът разполага със :

стаи със 3 и 4 легла, самостоятелни шкафчета за лични вещи, телевизори с кабелна във всяка стая;
дневна с телевизор и кабелна телевизия; просторна трапезария; стая за гости; санитарни възли;
отделение за трудно подвижни лица и лежащо болни.
Потребителите заплащат такса, която се определя съгласно тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет и представлява 80% от дохода на лицата, които ползват услугите на социалното заведение, но не повече от действителните месечни разходи за издръжката на едно лице.

Прием в дома: става с подаване на писмена молба по настоящ адрес до директора на съответната Дирекция „Социално подпомагане“. Отговарящите на изискванията, според профила на социалната институция се настаняват със заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Берковица. Документите за настаняване се получават от ДСП. За предоставените социални услуги се сключва договор между лицето и Кмета на община Берковица или упълномощено за това лице.

Условия за ползване

Лицата, които желаят да ползват социални услуги или техните законни представители /ако лицата са поставени под запрещение/ подават писмена молба по настоящ адрес до директора на дирекция „Социално подпомагане“

Отговарящите на изискванията, според профила на социалната институция се настаняват със заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Берковица. Документите за настаняване се получават от ДСП. За предоставените социални услуги се сключва договор между лицето и Кмета на община Берковица или упълномощено за това лице.

Към молбата се прилагат:

документ за самоличност /за справка/;
копие от личен амбулаторен картон/ ако има такъв/;
копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК.
При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и други документи;

Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад-предложение;

Настаняването в дома се извършва със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ на чиято територия функционира домът, издадена въз основа на доклада-предложение;

Доставчикът предоставя на лицето или законния му представител писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома, опита му и квалификацията на персонала, условията и правилата за ползване на услугите, както и за процедурата за подаване на жалби;

Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;

В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа след оценка на нуждите на потребителя и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. В индивидуалния план се посочват мерки за извеждане от специализираната институция и за социално включване.

При необходимост за задоволяване на здравните потребности на потребителите на социални услуги се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва:

медицинска история,
необходими превантивни мерки,
наличие на алергии,
потребности от лечение,
зъболечение,
рехабилитация,
имунизации и наблюдение,
хранене,
диети и др.;
Начинът на изписване от дома е регламентиран в договора за социални услуги.

Галерия