Лабораторен комплекс Интерлаб ЕООД

град София
  • 319 показвания

Лабораторен комплекс Интерлаб ЕООД

град София
  • 319 показвания

Информация за Лабораторен комплекс Интерлаб ЕООД

Лабораторен комплекс Интерлаб ЕООД е с основна дейност калибриране на средства за измерване - везни, термометри, термодвойки, спектрофотометри, рефрактометри, термохигрометри, пехаметри, кондуктометри, уреди за измерване на скоростта на движение на въздуха, уреди за пламна температура, титратори Карл Фишер и др.

Лабораторен комплекс Интерлаб ЕООД извършва калибриране на измервателни уреди:

-Везни с неавтоматично действие (I, II, III, IV клас)

-Уреди за измерване скорост на движение на въздуха

-Титратори – метод Карл Фишер

-Стъклени течностни термометри

-Цифрови термометри. Манометрични и биметални термометри

-Термодвойки

-Спектрофотометри

-рН метри

-Кондуктометри

-Рефрактометри

-Луминомери

-Уреди за пламна температура на нефтопродукти – затворен тигел (закрит тип)

-Уреди за пламна температура на нефтопродукти – отворен тигел (открит тип)

-Калориметри

-Уреди за измерване на относителна влажност на въздуха

Лаборатория за калибриране Интерлаб ЕООД е независима структура, гарантираща компетентност и безпристрастност за удовлетворяване на потребностите на клиента. Разумния съвет и персоналната консултация са от същественно значение.

Това, което правим в областта на калибрирането на измервателни уреди, е важно за нас, за да бъде връзката с клиентите ни на по-високо ниво от това на чисто техническите услуги.

Основна цел на Лаборатория за калибриране на уреди за измерване Интерлаб е постоянно развитие, както на материално техническата база, така и по отношение на квалификацията на персонала. Индивидуалният подход повишава нивото на техническите услуги и разширява, както преимуществата на клиента, така и нашите възможности.

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/ или калибрирания, включително вземането на извадки. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани с използването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите.

Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/ или калибрирания. Например лаборатории от първа, втора и трета страна, както и лаборатории, в които изпитванията и/ или калибриранията са част от контрола и сертификацията на продуктите.

Този международен стандарт е приложим за всички лаборатории,независимо от числеността на техния персонал или обхвата на тяхната дейност за изпитване и/ или калибриране. Когато дадена лаборатория не извършва една или няколко от дейностите, за които се отнася този международен стандарт като вземането на извадки и разработването/усъвършенстването на нови методи, изискванията на съответните точки не се прилагат.

Този международен стандарт е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности. Той може също да бъде използван от клиентите на лаборатории, от упълномощените разпоредителни органи и органите за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории. Този стандарт не е предназначен да бъде използван за сертификация на лаборатории.
В този международен стандарт не се разглежда съответствието с изискванията на нормативните актове и с изискванията за безопасност при работата на лабораториите.


Квалификации