НСТМ Корпора Мед ООД

Стара Загора
  • 146 показвания

НСТМ Корпора Мед ООД

Стара Загора
  • 146 показвания

Информация за НСТМ Корпора Мед ООД

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ТРУДОВА МЕДИЦИНА “КОРПОРА МЕД” ООД гр.Стара Загора ерегистрирана в МЗ гр.София с Удостоверение № 054/ 02.07.1999 г., пререгистрирана с Удостоверение 175-1 /16.05.2008 г. според изискванията на Наредба № 3/ 25.01.2008 г.


1.Фирмата обслужва предприятия в различни региони в страната: област София, област Благоевград, област Пловдив, област Смолян, област Хасково, област Кърджали, област Стара Загора, област Бургас, област Габрово, област Сливен, “Минно-Енергиен комплекс “Марица – изток”.
В нея работят висококвалифицирани кадри с богат професионален и трудов опит.


2. В процеса на работа и благодарение на високо квалифицираните кадри, фирмата натрупа богат организационен опит:
Тя първа в страната стана инициатор и домакин съвместно с Министерството Здравеопазването на Първата национална конференция през 2001 г. на службите по трудова медицина, на която присъстваха над 180 делегати от цялата страна в Стара Загора, с представители на: МЗ , МТСГ , Главна инспекция на труда, Национален хигиенен институт, НАП , Синдикатите и работодателите.


Фирмата е инициатор и основател на Асоциацията на службите по трудова медицина в България, създадена през 2001 г., в която управителят д-р Я.Карагьозов е изпълнителен секретар.


3.За осъвременяването и по-качество и бързо преценяване на производствения риск със съответните мерки, въвеждане висок порядък на дейностите на службите по трудова медицина, службата създаде и свои интелектуални продукти като съвместно с “Банксофт” – Пловдив разработи – софтуерен продукт, осигуряващ бързо въвеждане на база данни и удобен достъп до тях при необходимост.


Фирмата извършва обслужване на работещите, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Квалификации