Многопрофилна болница за активно лечение АД - Хасково МБАЛ Хасково

Хасково
  • 1496 показвания

Многопрофилна болница за активно лечение АД - Хасково МБАЛ Хасково

Хасково
  • 1496 показвания

Информация за Многопрофилна болница за активно лечение АД - Хасково МБАЛ Хасково

Многопрофилна болница за активно лечение АД град Хасково изпълнява целия спектър от медицински дейности за лечебни заведения за болнична помощ на областно ниво и осигурява много добро качество на оказваните здравни услуги.Лечебното заведение функционира при спазване на всички законови изисквания при много добри взаимоотношения с МЗ, РЗИ, НЗОК, лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в областта и страната. Макар и павилионен тип, материално-техническата база е в добро състояние /извършени са основни ремонти в основните структурни звена и текущи ремонти в други/.Медицинската апаратура и оборудване съответстват на вида и предмета на дейност на лечебното заведение, на изискванията от медицинските стандарти и НЗОК и гарантират оказване на качествени здравни услуги. Осигурени са безопасни и здравословни условия на пациенти и персонал. Осигурен е достъп за трудно подвижни пациенти на всички сгради. Кадрите се характеризират с много добра професионална квалификация. От лекарите 83.46 % имат придобита специалност, 17.12 % имат две признати специалности, 97.3 % от специалистите имат стаж повече от 5 г. след придобиване на специалност. Дейността отговаря на изискванията на медицинските стандарти и клиничните пътеки и се характеризира с много добри показатели.


Цялостната дейност се реализира при ефективно управление и контрол на паричните потоци, ефективно използване на ресурсите, въвеждане на стриктни правила за трудови възнаграждения и осигуряване на адекватно лекарствено лечение.Мисия


Мисията на лечебното заведение е да оказва качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността, повишаване качеството на живота на пациентите и техните близки. Основните приоритети, които се поставят пред болницата, произтичат от нейната мисия: повишаване качеството на оказваните здравни услуги в съответствие с приетите медицински стандарти, осигуряване на максимално разширен пакет дейности, стабилизиране на финансовото състояние на болницата, осъвременяване на материално-техническата база, подобряване квалификацията на персонала, повишаване конкурентно способността на лечебното заведение и др.Структура


Структурата на болницата съответства напълно на законовите изисквания и се състои от: Консултативно - диагностичен блок, включващ Приемно - консултативни кабинети, Отделение по образна диагностика, Медико - диагностични лаборатории /Клинична и Микробиологична/, Отделения без легла /Клинична патология, Съдебна медицина, Отделение по вътреболнична хигиена и Трансфузионна хематология/; Стационарен блок с 15 отделения с общо 373 легла, Спешно отделение, Хемодиализа, ТЕЛК, Болнична аптека и Административно – стопански блок.Специалности


Спектърът на разкритите специалности съответства на функциите на болницата като помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство по основни и профилни специалности, учебна и научна дейност, описани в Разрешението за дейност от 27.11.2012 г.


Развитието на човешките ресурси се характеризира със стабилност на роля на лекарите и специалистите по здравни грижи. Общият брой на длъжностите в болницата е 668, от които 165 лекари, 303 длъжности за специалисти по здравни грижи - в т.ч. 222 медицински сестри, 38 акушерки, 23 клинични лаборанти, 12 рентгенови лаборанти, 5 рехабилитатори, 3 помощник-фармацевти, 97 – друг персонал и 123 санитари.


Така представена МБАЛ Хасково АД  изпълнява адекватно своята мисия и отговаря на критериите за съвременно болнично заведение, отговарящо на нуждите на населението от Хасковска област.

Отделения


Телефони

038 / 606 700, 038 / 606 800 - централа
038 / 606 888 - Зам. директор медицинска дейност
038 / 606 703 - Главна мед. сестра
038 / 606 701, 038 /606 702 - Технически секретар/Изпълнителен директор
038 /606 722 - Факс


Е-mail:


mbal_haskovo@mail.bg
mbal_haskovo@abv.bg

Квалификации