МБАЛ Мездра

Мездра
 • 419 показвания

МБАЛ Мездра

Мездра
 • 419 показвания

Информация за МБАЛ Мездра

“Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра” ЕООД


изпълнява ролята на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания.


     Болницата обслужва пряко населението на общините посочени на картата


karta


     В община Мездра функционират 1 многопрофилна болница, 1 специализирана болница 1 медицински център и една медико-техническа лаборатория.


     Данните показват, че населението е обезпечено с болнична помощ с над средните показатели за областта, региона и страната.


     Предметът на дейност на лечебното заведение е определен при спазване правилата на чл. 19, чл. 20 и чл. 23 от ЗЛЗ, както следва:
 • Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

 • вътрешни болести;

 • детски болести;

 • акушерство и гинекология;

 • хирургия;

 • неврология;

 • анестезия и интензивно лечение;

 • лабораторна диагностика;

 • ехографска диагностика;

 • рентгенова диагностика;

 • родилна помощ;

 • диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.


     Собственик на капитала на нововъзникналото еднолично дружество с ограничена отговорност е община Мездра, като правата на собственост на общината се упражняват от общинския съвет


     Спазени са разпоредбите на търговския закон относно реда за  регистрация със заповед на Министъра на здравеопазването издадена въз основа на чл.101 от ЗЛЗ, общинската болница като публично здравно заведение е преобразувано в МБАЛ Мездра ЕООД.


     Управлението на лечебното заведение се осъществява в съответствие със Закона за лечебните заведения и Търговския закон. Оперативният мениджмънт се осъществява от Управителят, който се подпомага от Медицински съвет, Съвет по здравни грижи и Специализирани комисии.


 В МБАЛ Мездра ЕООД се осъществяват:
 • Диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания,

 • изострени, хронични заболявания,

 • състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия,

 • родилна помощ,

 • физикална терапия и рехабилитация;

 • Пълен набор от лабораторни изследвания;

 • Изследвания в областта на образната диагностика: рентгенография, КАТ,

 • ултразвукова диагностика.


     Болницата разполага със съвременна и модерна апаратура във всички области на медицината: компютърен томограф (скенер) и мамографски апарат,  доплеров сонограф, холтер, велоергометър, ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп и др.

Квалификации