МБАЛ Самоков ЕООД Многопрофилна болница

 • 616 показвания

МБАЛ Самоков ЕООД Многопрофилна болница

 • 616 показвания

Информация за МБАЛ Самоков ЕООД Многопрофилна болница

Многопрофилна болница за активно лечение - Самоков” ЕООД , гр. Самоков е основана през 1878г. Тя е най-голямото лечебно заведение в структурата на здравеопазването в Софийска област и разполага с 233 легла, разпраделени в 11 отделения , 3 отделения без легла и 2 параклинични звена . За здравето на пациентите се грижат 57 лекари,116 медицински специалисти и 111 друг персонал.


 

Image result for МБАЛ Самоков ЕООД

“МБАЛ-Самоков” ЕООД е разположена в два девететажни корпуса с административна част . Тя се намира на западния бряг на р.Искър,на адрес ул.”Македония” №49. Болницата разполага с парк за почивка на болните и рекреация на персонала. Срещу нея се намира паркинг за служебно ползване.


Болницата осъществява лечебна дейност в съответствие с издаденото й разрешение на основание на чл.46  от Закона за лечебните заведения и присъдената и акредитационна оценка, съблюдавайки правилата за добра медицинска практика, съсловните етични кодекси и правата на пациента.


В болницата се извършва диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, физиотерапия и се оказва родилна помощ.


 В болницата лечебно-диагностичния процес е организиран 24 часа в денонощието без почивни дни целогодишно.


През 2016г. "МБАЛ-Самоков" ЕООД работи съгласно НРД по следните клинични пътеки:


1Стационарни грижи при бременност с повишен риск


2 Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск


3 Оперативни процедури за задържане на бременност


4 Преждевременно прекъсване на бременността


5 Раждане


6 Грижи за здраво новородено дете


7 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест


9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест


16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение


27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик


29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация


33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения


36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик за лица над 18 години


37 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик за лица над 18 години


38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация


39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст


40 Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп


41 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система


42 Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната системаза лица над 18 години


45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система


47 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация


48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст след 28-ия ден от раждането


49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възрастслед 28-ия ден от раждането


50 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза


52 Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив


53 Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив


54Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (гилен-баре)


56Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (чмн), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми


61 Диагностика и лечение на мултипленна склероза за лица над 18 години


62 Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпиза лица над 18 години


63 Лечение на епилептичен статус


67 Диагностика и лечение на паркинсонова болест


72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт


78 Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет за лица над 18 години


84 Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит за лица над 18 години


87 Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчностза лица над 18 години


88 Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчностза лица над 18 години


106 Диагностика и лечение на токсоалергични реакции


107 Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови


108 Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне


111 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст


113 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип


114 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма


115 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми


127 Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност


133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми


 134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му


138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност


139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести.


140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести


158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани


160 Нерадикално отстраняване на матката


162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи


163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи


164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената


165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход


169 Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок


171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години


173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години


175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години


177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години


179 Оперативни процедури върху апендикс


180 Хирургични интервенции за затваряне на стомаза лица над 18 години


181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство


182 Оперативни процедури при хернииза лица над 18 години


183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация


184 Конвенционална холецистектомия


185 Лапароскопска холецистектомия


186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища


188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест


190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност


191 Оперативни процедури върху далака за лица под 18 години в условията на спешност


192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операцииза лица над 18 години


193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N0-2 M0-1


194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия


195 Оперативно лечение при остър перитонитза лица над 18 години


196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцесиза лица над 18 години


197 Консервативно лечение при остри коремни заболяванияза лица над 18 години


199 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразуванияза лица над 18 години


205 Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведениеза лица над 18 години


208 Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми


209 Хирургично лечение при травма на главатаза лица над 18 години


210 Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 216 Спешни състояния в гръдната хирургияза лица над 18 години


217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник


219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност


220 Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност


222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник


232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца


235 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)


253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания


254 Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето


256 Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето


262 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система


263 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система


264 Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции


265 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат


999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура


 "МБАЛ-Самоков" ЕООД има сключен договор с НЗОК за амбулаторнипроцедури:


   №1 Хрониохемодиализа


  №4 Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия


   №11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика


   №18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност


   №19 Оперативно отстраняване на катаракта


   №20 Хирургично лечение на глаукома


  №21 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност                 


  №22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник


  №23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник


   №25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия


   №26 Амбулаторни хирургични процедури


   №28 Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви


    №29 Поетапна вертикализация и обучение в ходене


    №33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема


    №34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт


„МБАЛ- Самоков „ ЕООД има сключени  договори  за здравно обслужване на здравноосигурени лица  със следните  здравноосигурителни дружества:
 • ЗК “Медико-21“АД

 • „Здравноосигурителен институт“ АД

 • ЗД “Съгласие“ АД

 • ЗД “ОЗОК“Инс“ АД

 • ЗАЕД“ Дал Богг : Живот и здраве“ ЕАД

 • ЗАД  „България “АД

 • ЗД “Евроинс“ АД

 • Дженерали застраховане АД

 • Обединен здравноосигурителен фонд“ Доверие“ ЗАД

 • ЗК“ Надежда“ АД

 • „ДЗИ- Животозастраховане“ ЕАД

 • Фи  Хелт Застраховане“ АД

 • ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс  Груп“ АД


 

СТАЦИОНАРЕН БЛОККвалификации