Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Шумен

 • 222 показвания

Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Шумен

 • 222 показвания

Информация за Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Шумен

Областна дирекция по безопасност на храните – Шумен,  контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:
 •          фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

 •          ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

 •          страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

 •          фуражите;

 •          суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

 •          материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 •      съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара;


Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:
 •          оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;

 •          лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

 •          оценка и комуникация на риска;

 •          обучение и квалификация;

 •          други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Директор:  д-р Катя Димитрова Райкинска