Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Враца

 • 272 показвания

Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Враца

 • 272 показвания

Информация за Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Враца

Българска агенция по безопасност на храните - Враца,  контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:
 •              фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

 •              ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

 •              страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

 •              фуражите;

 •              суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

 •              материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 •          съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара;


Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:
 •              оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;

 •              лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

 •              оценка и комуникация на риска;

 •              обучение и квалификация;

 •              други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Директор на областната агенция във Враца е д-р Милчо Георгиев Костурков.