Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Ямбол

 • 393 показвания

Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Ямбол

 • 393 показвания

Информация за Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Ямбол

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България.


Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, здравеопазване и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.


БАБХ ежедневно осъществяваме стриктен контрол по цялата хранителна верига – от полето и фермата до масата.


Областната дирекцията подпомага дейността на БАБХ в района на гр. Ямбол по контрола на:
 •     Болести по животните, подлежащи на задължително обявяване

 •     Контрол на храните

 •     Граничен контрол

 •     Фитосанитарен контрол

 •     Контрол на продукти за растителна защита

 •     Здравеопазване на животните

 •     Контрол на фуражите

 •     Контрол на ветеринарномедицински продуктиОбластна дирекция по безопасност на храните – Ямбол,  контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:
 •      фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

 •      ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

 •      страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

 •      фуражите;

 •      суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

 •      материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 •      съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара;


Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:
 •      оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;

 •      лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

 •      оценка и комуникация на риска;

 •      обучение и квалификация;

 •      други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Директор на областната агенция в град Ямбол е д-р Николай Георгиев.