Санси Служба по трудова медицина

Русе
  • 374 показвания

Санси Служба по трудова медицина

Русе
  • 374 показвания

Информация за Санси Служба по трудова медицина

Служба по трудова медицина Русе

Фирма „Санси“ ООД е частно дружество, със седалище гр.Русе, с пет основни направления : Служба по трудова медицина, Орган за контрол от вид С, станция ДДД, Медицински център, Обучения и проекти.

С цел напълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите и стриктно спазване на приложимите нормативи, както и непрекъснато подобряване качеството на нашите услуги, в „Санси” ООД има внедрена Интегрирана система за управление по изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Контактът с нашите партньори гарантира непрекъснато усъвършенстване на нашата работа и високо качество на услугите, които предлагаме.

Услуги:

Дезинфекционна станция:
Предлагаме Ви целогодишен абонаментен договор за систематично и комплексно наблюдение и обработване на
Вашите производствени помещения и търговски обекти. Станцията за ДДД работи на база нормативните изисквания.

Служба по трудова медицина:
Още със създаването на „САНСИ” ООД през 2004 г. екипите ни работят в силно конкурентна среда. СТМ към
„САНСИ” ООД е пререгистрирана с удостоверение № 019-3/11.01.2012 г., издадено от Министерство на
здравеопазването. В момента ние работим като една от най-конкурентноспособните фирми в нашата област -
бързина и качество в обслужването, подпомагане на работодателите с една цел: минимизиране на рисковете и
дори тяхното отстраняване, там където това е възможно, спазване на правилна култура по безопасност и
намаляване на процента на нежелателните последици във връзка с работата на персонала, опазване на
професионално здраве, безопасност при работа, спазване на здравословен режим на работа, подобряване на
трудовата ефективност, въвеждане на методи за безопасност. По-голямата част от екипа на „САНСИ” ООД е с
натрупан опит по проблемите на безопасност и здраве при работа. В състава на фирмата работят лекари със
специалност "трудова медицина", инженери специалисти по "безопасност и здраве", химик, физик, икономисти,
лекари с различни специалности.

Орган за контрол:
Висококвалифицираните специалисти с доказани теоретични и практически познания, както модерна апаратура,
калибрирана в български и европейски лаборатории, акредитирани по БДС ISO/IEC 17025, са предпоставка за
професионалното и коректно изпълнение на нашите задължения. Орган за контрол от вид С при “Санси” ООД
използва съвременни методи и процедури за контрол на акредитираните параметри.

Медицински център:
Медицински център Санси има богат практически опит в организирането и извършването на профилактични
прегледи и изследвания на предприятия съгласно Наредба №3/1987г. на МЗ или по избор на клиента. Разполагаме
и с мобилни екипи и апаратура, което ни позволява успешно да обслужваме клиентите си в цялата страна. За
всяка фирма разработваме график за преминаване, който е съобразен с броя на служителите, спецификата на
дейност и работното им време.

Обучение и проекти:
„Санси“ ООД предлага услуги в съответствие с изискванията за конкретния проект и специфичните нужди на
клиента. Екипът предоставя актуална информация за текущи проекти по програми на Европейския съюз,
Национални и регионални донорски програми. Ангажира се с подготовка и подаване в срок на пълната
документация по съответните проекти от името на клиентите, както и с подпомагане на управлението на
одобрените бенефициенти.