СБАЛО Свети Мина Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология

Благоевград
  • 281 показвания

СБАЛО Свети Мина Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология

Благоевград
  • 281 показвания

Информация за СБАЛО Свети Мина Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград


„е лечебно заведение с областни функции за населението на област Благоевград. СБАЛО Свети мина Благоевград е с традиции в диагностиката, ранното откриване, комплексното лечение и диспансерното наблюдение на пациенти с онкологични злокачествени и доброкачествени заболявания. Осигурява съвременни методи за рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания, съобразени с водещите медицински технологии. Добрата грижа за пациентите, постоянно обновяващата се база, апаратура и високоспециализиран персонал му отреждат водещо място сред лечебните заведения в Югозападна България.


Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД град Благоевград


Основната задача, която си е поставил екипът на болницата по онкология е:


повишаване на качеството на предоставяната в лечебното заведение медицинска помощ;


условията и средствата, с които се извършват и оказват здравните услуги;


дейностите, чрез които се осъществява медицинската помощ.


За постигането й Ръководството системно наблюдава, анализира и провежда мерки за позитивно развитие на процесите в следните ключови направления:


1. Осъществяване на съвременна качествена диагностика за ранно откриване на раковите заболявания /солидни тумори/.


2. Прилагане на съвременни технологии за болнично лечение.


3. Предоставяне на качествени битови условия, общи и специфични сестрински грижи за пациентите по време на болничното им лечение.


4. Постигане на устойчиво развитие на инфраструктурата, апаратната и инструментална екипировка, човешките и финансови ресурси.


 

Диагностично консултативен блок


ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР


ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ


ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ


КАБИНЕТ ПО БОЛКАТА


КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ


ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ


РАДИОЛОГИЧЕН/ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН/ КАБИНЕТ


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ


КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ

КАБИНЕТ ПО БОЛКАТА

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

РАДИОЛОГИЧЕН/ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН/ КАБИНЕТ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ И РЕГИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ

КАБИНЕТ ПО БОЛКАТА

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ПО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

РАДИОЛОГИЧЕН/ ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН/ КАБИНЕТ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ