УСБАЛО ЕАД София

София
  • 586 показвания

УСБАЛО ЕАД София

София
  • 586 показвания

Информация за УСБАЛО ЕАД СофияУСБАЛ по онкология ЕАД е болница, която е правоприемник на Националния онкологичен център и осъществява:


високо специализирана диагностично-лечебна и консултативна дейност за всички онкологично болни в страната;
прилага стратегия за комплексна национална здравна политика против рака;
ръководи и координира националната лечебна тактика при онкологичните заболявания и изготвя стандарти и ръководства по онкология, съвместно със специалисти от други институции и организации;
на базата на информация от Националния раков регистър организира, ръководи и отчита резултатите от организацията на онкологичната помощ;
провежда следдипломно обучение по специалността „медицинска онкология” и лъчелечение и курсове за повишаване на квалификацията по отделните направления на онкологията;
дава експертни становища за инвалидизация и трудоустрояване;
извършва научна и научно-приложна дейност в областта на рака и участва в национални и международни проучвания;
провежда политиката на Държавата и Съвета на Европа по онкология и сътрудничи с международни центрове и организации, свързани с проблемите на онкологията.


СТАТУТ НА УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД

Понастоящем УСБАЛ по онкология ЕАД е водещо лечебно заведение в страната в областта на профилактиката, диагностиката и комплексното лечение на болните със злокачествени новообразувания; научен и научно-приложен център в областта на експерименталната онкология;
База за продължителна квалификация и специализация на висши медицински и немедицински специалисти, както и база за обучение на студенти и специализанти.
Като правоприемник на Националния онкологичен център, Болницата е организационно-методичен ръководител на онкологичните заведения в страната, експертен и контролен орган в областта на рака и национален координатор по онкология.

ПРОФЕСИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ
Общата численост на персонала в УСБАЛ по онкология ЕАД към 01.01.2015 г. е 498 души, от които заетите длъжности по щат са 493, заети от толкова физически лица. Свободните щатни бройки към същата дата са 96. Разпределението на щата е както следва:

Лекари – 129 броя, заети от 103 физически лица, от тях:

с 1 специалност - 37 физ. лица (48,5 % от общия брой лекари)
с 2 специалности - 42 физ. лица (40 %)
с 3 специалности - 1 физ. лица (1 %)
без специалност: - 23 физ. лица (22 %) (всички те са зачислени за специализация)
Най-голям е броят на лекарите с призната специалност “Онкология” – 51 физически лица, което представлява 49,5 % от лекарите със специалност и 100 % от общата численост на лекарите. Следват лекарите с призната специалност по хирургия (35 ф.л.), вътрешни болести (9 ф.л.) и акушерство и гинекология (10 ф.л.). Средната възраст на лекарите е 55-64 години, а средният трудов стаж - 31 години.

Специалисти по здравни грижи – 252 броя по щат, заети от 200 физически лица. Свободните щатни бройки са 52. Специалистите по здравни грижи имат следните образователни степени: Специалист, Бакалавър и Магистър.

Квалификации