Служба Заведения за Социални Услуги Град Банско

 • 577 показвания

Служба Заведения за Социални Услуги Град Банско

 • 577 показвания

Информация за Служба Заведения за Социални Услуги Град Банско

Адекватно на динамично променящата се социално-икономическа  ситуация (която неминуемо оказва влияние върху стандарта на живот и социалния статус на различните групи население), като основен приоритет в местната социална политика е изведен създаването и прилагането на по-добър модел на грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение.


Ангажиментът на Общината в качеството й на доставчик на социални услуги е да мобилизира всички ресурси – материални и човешки, с основна цел: да осигури качествени условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск при гарантиране високо ниво на предоставяните услуги, съобразно утвърдените държавни стандарти и критерии.


На територията на община Банско функционира добре изградена мрежа от модерни социални услуги, които показаха положителното си въздействие върху нуждаещите. Общината постоянно е във връзка с реалните и потенциални клиенти на услугите, за да може навременно да реагира на актуалните потребности на населението. Голяма част от потребностите на клиентите се покриват от различните видове социални услугите, които предлагаме.


Екипите, ангажирани с разработването на плановете и реализирането на социалната дейност в община Банско, непрекъснато търсят възможности за създаване на повече избор на клиентите. Затова се надяваме и всички бъдещи социални проекти да бъдат успешно осъществени. Това ще допълни и надгради възможностите на социалната мрежа в общината, както и ще повиши качеството на предлаганите услуги.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ – СЕДМИЧНА ГРИЖАДневен център за възрастни с увреждания – седмична грижа / ДЦВУ – СГ /- гр. Банско, осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за възрастни с увреждания. Центърът има за задача да подкрепя и доразвива социалното, емоционалното и културно развитие на всеки клиент, защото екипът ни е убеден, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в живота на обществото.
ДЦВУ- СГ е заведение за предоставяне на социални услуги в общността и работи с лица с увреждания, които са навършили 18 години.
Основна задача на екипа на Центъра е гарантиране равноправното положение и преодоляване на изолираността на хората със специфични потребности чрез създаване на условия за интегриране в обществото. Това трябва да съответства на техните желания и способности при пълно зачитане на достойнството, убежденията, потребностите и неприкосвеноста им, както и правото да участват при вземане на решения, засягащи качеството на техния живот и предоставяните услуги.Социални услуги, които предоставя ДЦВУ- СГ:
–    защита на правата на потребителите;
–    съдействие за задоволяване на ежедневни потребности;
–    съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги;
–    задоволяване на потребности от социални контакти;
–    помощ при изграждането  на  социални умения и трудови навици;
–    подпомагане на социалната интеграция;
–    застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на соц. услуги;
–    разходки, екскурзии, културни мероприятия и занимания;


ДЦВУ – СГ осигурява на потребителите възможност за денонощен престой, като за тази цел потребителят или негов близък, трябва да предупредят предварително.
Тук потребителите ползват закуска, обяд, следобедна закуска, а за нощуващите е предвидена и вечеря.
Центъра разполага със собствен микробус, който осигурява транспортирането на потребителите от дома им до Центъра и обратно.
Центъра разполага с отлична материална база – зали за трудотерапия, спални помещения, трапезарии и кухненски бокс, зала за рехабилитация, сензорна зала,  медицински кабинет, обширен двор.
За потребителите се грижат екип от специалисти: социални работници, трудотерапевт, медицински сестри, педагог, психолог, логопед, рехабилитатор и др.

Адрес: 2770, гр. Банско,  ул. “Драма” № 1


Телефон: 0749/88175,  GSM 0896 80 66 32
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 1 И 2В европейската зимна столица град Банско, банскалии са дали възможности и за развитието на разнообразни качествени услуги и практики за грижа и подкрепа на хората със специални потребности.От десет години съществува и функционира социална услуга в общността от резидентен тип-Защитени жилища за хора с умствена изостаналост 1 и 2.Те създават условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции и лица в нужда от града.

След 10 години усърдна работа, има един изведен потребител и още няколко, които са готови да заживеят самостоятелен начин на живот.


Ето я и нашата мисия – „Нищо за мен, без мен!”


Защитеното жилище е резидентен тип услуга, която служи за инструмент за професионално и хуманно предлагане на услуги, чрез които предоставяме и гарантираме заложените човешки права в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Екипът на Защитеното жилище дава подкрепа, за да живеят достойно, независимо и пълноценно живота си. Необходимо е да осигурим среда на живот близка до семейната, да подкрепяме личностното им развитие, самоопределянето, социалното включване, физическото състояние, материалното благосъстояние, за възможно най-пълно включване и участие в живота на обществото.


Ценности, на които държим!!!


„ВСЕКИ Е ЛИЧНОСТ”
 • ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА

 • ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ „ЕТИКИРАНЕТО” НА ХОРАТА С УИ

 • ПОДКРЕПАТА ОТ СТРАНА НА ЕКИПА ДА БЪДЕ: ДОСТЪПНА, КОМПЛЕКСНА И СЪОБРАЗЕНА СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ОСОБЕННОСТИ НА ХОРАТА С УИ

 • УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ИЗБОР И КОНТРОЛ ВЪРХУ СОБСТВЕНИЯ ИМ ЖИВОТ

 • ПОЗНАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИСТОРИЯ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА И КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ

 • НЕДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛ, ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗРАСТ И ПРОЧИЕ

 • РАЗВИТИЕ СЪОБРАЗНО ОСОБЕНОСТИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • АКТИВНО УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

 • ИНФОРМИРАНОСТ И ПРАВО ДА ИЗРАЗЯВА МНЕНИЕ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ

 • ДОСТЪП ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 • ОТДИХ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ, ДУХОВНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

 • СПЕЦИАЛНА ПОДКРЕПА, СПОСОБСТВАЩА ЗА МАКСИМАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ЛИЦЕТО

 • ЖИВОТ В СРЕДА БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ И ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ


Социалните услуги, които предоставят Защитените Жилища 1 и 2 са:
 • Защита на правата на потребителите

 • Съдействие за задоволяване на ежедневни потребности

 • Съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги

 • Задоволяване на потребности от социални контакти

 • Помощ при изграждането на социални умения и трудови навици

 • Подпомагане на социалната интеграция

 • Застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на социални услуги

 • Разходки и екскурзии, културни мероприятия и занимания

 • Съдействие за включване в обучителни програми „в” и „извън” Защитеното Жилище

 • Съдействие за осигуряване на трудова заетост

 • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време


Адрес: 2770 Банско, ул. „Климент Охридски”,№ 27


Телефон: 0896807133
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА – 3 и 4„Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 3 и 4 ” гр. Банско е социална услуга в общността от резидентен тип, в която потребителите – пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитените ни жилища създават условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции. Екипът от професионалисти подпомага потребителите в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги подготвя за самостоятелно и автономно справяне с живота в общността.Социални услуги, предлагани в „Защитени жилища – 3 и 4”

 • Осигуряване на устойчив подслон, битови условия, необходими за нормален живот, семеен уют и топлина.

 • Съдействие при задоволяване на ежедневни потребности.

 • Помощ при създаване и възстановяване на изгубени навици и умения за поддържане на хигиена, готвене, за избор на подходящо облекло и грижа за дрехите, за водене на здравословен начин на живот, умения, свързани с живота на общността като овладяване на емоции и предотвратяване на конфликти, общуване, управление на парите, организиране и управление на времето и др.

 • Съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги.

 • Съдейства за осигуряването на психическа подкрепа, консултиране и при необходимост психотерапия, съобразно потребностите на лицето.

 • Подпомагане на социалната интеграция.

 • Задоволяване на потребности от социални контакти.

 • Помощ при изграждане или възстановяване на изгубени социални умения и трудови навици.

 • Застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на социални услуги.

 • Защита на правата на потребителите.

 • Съдействие при осигуряване на трудова заетост.

 • Съдействие за включване в обучителни програми и курсове в и извън „Защитени жилища – 3 и 4” .

 • Осигуряване на достъп до специализирано обучение в центровете за обучение и специализирана помощ от външни специалисти – логопед, специален педагог и терапевти в ДЦВХУ и ЦСРИ.

 • Осигуряване на възможност за самостоятелно организиране на свободното време и лични контакти.

 • Възможност за участие в организирането на разходки, екскурзии, културни мероприятия и занимания.

 • Осигуряване на условия за включване в разнообразни дейности, занимания и инициативи.

 • „Защитени жилища – 3 и 4” предлага денонощна грижа за потребителите и създава възможности да водят относително независим и самостоятелен начин на живот с подкрепата на професионалисти.


Основни цели:
 • Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост.

 • Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.

 • Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда – близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.


Капацитет:


„Защитени жилища – 3 и 4” гр. Банско е с капацитет 16 места: за „Защитено жилище – 3” – 8 и за “Защитено жилище – 4” – 8. Целевата група включва пълнолетни мъже и жени с умствена изостаналост, които не са загубили социалните си умения.


Условия и правила за ползване на услугата


Необходими документи при кандидатстване:
 • Молба за ползване на социални услуги /по установен образец/, подадена от лицето или настойника/попечителя, когато то е поставено под запрещение.

 • Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояниe.

 • Личен амбулаторен картон /при наличие на такъв/.Документ за самоличност /за справка/.

 • Протокол на ЛКК или експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК, ако има такова.

 • Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние.

 • Медицинска характеристика на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги в общността – издадена от лекар-психиатър.


Настаняване: Лицата, желаещи да ползват социалната услуга, подават писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, който издава настанителна заповед, съгласно Правилника за прилагане на „Закона за социално подпомагане”.


Адрес: 2770 Банско, ул. „Радон Тодев” № 14


Телефони: 0749/ 88440, 88445
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА – с. ФИЛИПОВО


ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ  – ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ  ДА СМЕ АКТИВНИ


В последните години Община Банско успя да развие мрежа от дневни форми на услуги в общността. Дневните центрове за възрастни са добра възможност за хората, които искат да бъдат активни, да участват пълноценно в живота на общността, да подобрят качеството си на живот дори. Особено за старите хора подкрепата, която предлагат дневните центрове, е много важна. Затова социалните екипи непрекъснато търсят начини заедно с клиентите да развиват дейности, насочени към подобряване и подържане на тяхната социална и физическа активност.


Центърът в с. Филипово предлага цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните и здравните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора;
Преодоляване на социалната изолираност чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията и способностите на възрастните хора;
Укрепване на психическото равновесие;
Възможност за инициативност на възрастните хора;
Създаване на условия за възрастните хора да продължат да оказват активна подкрепа на обществото, особено на общността, в която живеят.
Центърът разполага с  трапезария и бюфет за разхладителни напитки, зала за отдих,  кабинет за индивидуална консултация, медицински кът.
За потребителите се грижат социален работник и медицинска сестра.


Кой и как може да ползва услугите в Центъра?
Самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти;
Хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ;
Възрастни хора, запазили активното си отношение към социалния живот, които имат възможност за културни и социални изяви.


Изисква се:
– молба-декларация от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене;
– копие от документ за самоличност;
– копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
– копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв.
– медицинска характеристика
– медицинско удостоверение за общо здравословно състояние.
При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.


Потребителите на услугите заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

Адрес: с. Филипово


Телефон: 0749/ 8 86 13
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРАКлубове на пенсионера са открити в гр. Банско, с. Кремен, с. Гостун, с. Обидим и с. ОсеновоКлубовете са достъпни за всички лица в пенсионна възраст или с определена група инвалидност, без ограничение на възраст при спазване на правилника за вътрешния ред.

Клубовете на пенсионера, наричани за краткост по-нататък „клубове“, като форма за социална интеграция и социални услуги в общността.


Клубът е мястo, където членовете му осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси, имащи отношение към проблемите на пенсионерите, проучване, подпомагане на социално-слаби граждани от съответното населено място, организиране на посещения и помощ за самотно живеещи пенсионери. Организират и участват в културно-масови прояви и художествена самодейност, индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания, изнасяне на беседи, лекции, организиране на шах, табла, карти, организиране и участие в трудови дейности и подпомагане на клубни членове, намиращи се в затруднено положение. Членовете на клуба са длъжни да спазват хигиената в клуба и да проявяват инициатива за подобряване на работата. Всеки клуб има избрано ръководство и приет Правилник за работа.


За: Пенсионери, желаещи да бъдат членове на клуба.


Достъп: Желаещите пенсионери подават молба до клубното ръководство.


Финансиране: Чрез Общинския бюджет.


Клубове по места:


гр. Банско, гр. Добринище, с. Кремен, с. Обидим, с. Гостун.


Пенсионерски клуб – гр. Банско се намира в центъра на града в едно помещение с ДЦВУ. За пенсионерите ежедневно работи кафе-бар с достъпни цени. Пенсионерите, които посещават клуба могат да ползват услугите на медицинска сестра, рехабилитатор, социално консултиране. Тук членовете на клуба могат приятно да прекарат свободното си време и с игра на карти, шах и табла. Организират се безплатни екскурзии, разходки, пикници, сбирки, тържества, посещения на културни мероприятия и др.


Пенсионерски клуб – гр. Банско работи ежедневно.
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – БАНСКО И МИНИ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – С. МЕСТА


Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги предоставяни в общността – домовете на възрастни хора и хора с увреждания.
В община Банско обслужвани от Домашния социален патронаж са лица над 65-годишна възраст, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит.
С предимство при приемане в патронажа се ползват лица над 65-годишна възраст, самотните и лицата с доходи до размера на социалната пенсия.Домашният социален патронаж предлага:
Доставяне на храна по домовете – ежедневно се предлага топла и диетична храна, съобразена с изискванията за диетично хранене на хората от третата възраст;


Необходими документи:
1.    Молба декларация
2.    Копие от ТЕЛК /ако има такъв/
3.    Копие от документ за самоличност
4.    Медицинска бележка, попълнена от личния лекар на лицето.


Подаването на документите става на място при ръководителя на социалния патронаж.
Лицата, ползващи общински социални услуги заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице. Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи за разнасяне на храна и др.разходи.


Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия:
–          По взаимно съгласие от страните, изразено в писмена форма;
–          Когато месечната такса не е платена повече от два месеца;
–          При смърт на обслужваното лице


Адрес: 2770 гр. Банско, ул. „Радон Тодев” № 14;
с. Места, община Банско.


Телефон: 0749/ 8 81 74

Галерия