СТМ – плюс ООД - Служба по трудова медицина София

  • 949 показвания

СТМ – плюс ООД - Служба по трудова медицина София

  • 949 показвания

Информация за СТМ – плюс ООД - Служба по трудова медицина София

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Служба по трудова медицина е акредитирана по ISO 9001-2015

 

ИЗМЕРВАНИЯ

Измерване на фактори работна среда и електробезопасност по ISO 17020-2012

 

ОБУЧЕНИЯ

Специализирани обучения в присъствена или дистанционна форма

 

ОЦЕНКА НА РИСКА

Наши клиенти са утвърдени български фирми и държавни институции

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Извършване на профилактични медицински прегледи при вас на място

 

ТРУДОВО-ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Нашите доказани професионалисти с радост ще отговорят на вашите въпроси

 

Трудова медицина
Измервания шум, вентилация, микроклимат, осветеност, топлинно натоварване, въглероден диоксид
Измервания импеданс (контакти), заземление, мълниезащита, дефектнотокова защита
Обучения по безопасност и здраве и по оказване на първа помощ
Трудово правни консултации за работодатели
Пълна подкрепа при реализиране на проекти по оперативни програми
Профилактични медицински прегледи - ехограф, изследване на слух, изследване на костна плътност, електрокардиограма, кръвна захар, урина - прегледи от интернист, очен лекар, невролог, специалист образна диагностика - всичко това при вас на място!

Услуги
На базата на развитата мрежа от контакти на Дружеството и Службата по трудова медицина, както и Сдружението на Службите по трудова медицина в България дейността се извършва на територията на цялата страна. Дружеството се помещава в нов офис с добра транспортна локация и възможности за паркиране на клиенти на адрес: София, жк ДИАНАБАД, ул.КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А (успоредна на бул.Г.М.Димитров) удобна локация до спирка наМЕТРО - Г.М.Димитров, АВТОБУСИ №№ 88, 413, 280, 94, 294 и 102.Оборудвани сме с модерна офис-техника и апаратура за извършване на скринингови медицински и физични изследвания и измервания. Възможно е да се сключи Договор за изпълнение само на отделни модули от обслужването които можте да видите по долу.

Трудова медицина София
Службата по трудова медицина (СТМ) е основен елемент в Системата по управление на дейността по здраве и безопасност при работа и организира своята дейност на основата на посочените по-горе нормативни документи при спазване на Кодекса на труда. Осъществяване на основните задачи на службите по трудова медицина (СТМ) в рамките на Системата за управление на безопасността и здравето при работа се извършва чрез изпълнение на задачи в следните направления:

Договор може да се сключи за отделни модули!
1. Превенция и защита на здравето и безопасността СТМ подпомагат работодателя чрез предоставяне на експертни съвети на ръководството, отделния работник , КУТ и ГУТ за извършване на превантивни дейности, насочени към:

постигане и поддържане на здравословна и безопасна работна среда;
постигане и поддържане на работоспособна и мотивирана работна сила;
превенция на свързаните с труда заболявания и злополуки;
поддържане и укрепване на работоспособността на работещите.
2.Организация на труда –обхваща въпросите на дизайна и съдър-жанието на трудовите задачи, тяхното разпределение и управление.

3. Оценка на работното място:

Оценка на риска / мониторинг на експозицията / и управление на риска чрез идентифициране и оценяване на рисковете за здравето на работещите, произтичащи от опасности на работното място;
Формиране на програми за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, както и мерки за контрол на риска, когато е необходимо.
4. Обучения:

По оказване на първа помощ – сформиране на екипи и мулти-медийно обучение
За длъжностни лица по ЗБУТ и всички подлежащи на обучение съгласно Наредба РД 07-2 – възможности за присъствена и дистанционна форми на обучение чрез мултимедия
На Комитети и Групи по условия на труд
5, Провеждане на инструктажи:

Оформяне на цялостна схема за провеждане на инструктажи
Предоставяне на изискващите се книги за инструктажи, ревизионна книга, други нормативно установени книги за нормално функциониране на системата за безопасност и здраве при работа
6. Здравното наблюдение:

Заключения за пригодност на персонала на база Карта за предварителен медицински преглед и информация от профилактични медицински прегледи
Анализ на информацията от профилактичните медицински прегледи
Анализ на информацията от регистрираните в организацията болнични листове
индивидуална и групова оценка на здравното състояние (по определени контингенти, професионални групи, възрастови групи и групи по стаж ), професионалните заболявания и трудовите злополуки, огледите и инспекциите на работните места, проведените изследвания;
прогнози за поява на свързани с работата неблагоприятни ефекти върху здравето;
насоки за превантивни действия и процедури за отстраняване на причинните фактори чрез превантивни мерки;
7. Организиране извършването на профилактични медицински прегледи:

налични екипи от специалисти по вътрешни болести, пулмология, хирургия, неврология, очни болести, уши нос и гърло, клинична лаборатория – възможност за изследване на всички показатели чрез пробонабиране при Вас в предприятието
експресна диагностика на място за кръвна захар, урина, холестерол и триглицериди
спирометрия – функционално изследване на дишането
остеоденситометрия – изследване на костна плътност
специализирана медицинска везна – състояние на организма към момента , резултати за БМИ(боди мас индекс), съдържание на вода, мускулна маса и мазнини, минимален прием от калории на ден
динамометър – изследване на мускулната сила
8. Организиране измерване от акредитиран орган за контрол /лаборатория на:

физични фактори на работната среда – осветление, шум, микроклимат
съдържание на общ прах, специфичен прах - съдържащ SiO2
ефективност на климатизация / вентилация
химични фактори на работната среда
електроизмервания – заземление, мълниезащита, контур „фаза-защитен проводник“, дефектнотокова защита
съдържание на въглероден диоксид в помещения – работни и жилищни
9. Трудово правни консултации за работодателя:

при настъпване на трудова злополука – помощ при разследване и подготвяне на документите
при откриване на професионално заболяване – помощ при разследване и подготвяне на документите
при оформяне на документите относно ТЕЛК/НЕЛК решения
съдействие за формиране на Комисия по трудоустрояване
10. Други услуги за работодателя:

възможност за подпомагане при внедряване на НАССР
възможност за подпомагане при внедряване на ISO 9001 – 2008
възможност за подпомагане при внедряване на OHSAS 18001
11.Осигуряване на преференциални цени на висококачествени и сертифицирани:

работно облекло и специализирано работно облекло
работни обувки и специализирани работни обувки
лични предпазни средства
12. Осигуряване на преференциални цени на застрахователни услуги за работодателя:

за риск от трудова злополука
за риск от материални щети на трети лица
животозастрахователни – включително със спестовен характер
за движимо и недвижимо имущество

 
Нова високочувствителна американска термографска камера за обследване на главни разпределителни табла,

греещи елементи, модули и възли по производствени линии, откриване на течове и други от специалист 
нов ехографски апарат за профилактични прегледи 


С уважение д-р Тодор Иванов - мобилен 0888 850 396
"Обещай пред себе си да правиш онова, което обичаш, и да обичаш онова, което правиш" - Уейн Дайър

АДРЕС НА ОФИСА: СОФИЯ 1172 жк ДИАНАБАД ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕТАЖ 1 ОФИС 2  ТЕЛЕФОН И ФАКС 02 8680511 Постижения и награди

  •