СТМ Професионал ООД Служба по трудова медицина

София
  • 342 показвания

СТМ Професионал ООД Служба по трудова медицина

София
  • 342 показвания

Информация за СТМ Професионал ООД Служба по трудова медицина

СТМ ПРОФЕСИОНАЛ ООД е създадена през 2008 год., като самостоятелни дружество. Фирмата разполага с квалифициран екип от експерти по здравословни и безопасни условия на труд. Основната цел е да подпомага работодателите при изпълнение задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като съдейства за оптимизиране на факторите на работната среда, намаляване на риска на работното място и повишаване организационно - управленската култура на персонала.


СТМ ПРОФЕСИОНАЛ ООД предлага следните услуги:


- ОЦЕНКА НА РИСКА


1. Какво представлява оценката на риска? Оценката на риска представлява оценяване на рисковете породени от работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и др.


2. Как нашият екип изготвя оценка на риска?


2.1. Извършване на подробен оглед на място във фирмата, който обхваща работните места.


2.2. Запознаване с основните рискови фактори.


2.3. Запознаване с използваните суровини, материали и други.


2.4. Извършване на анализ на технологичната характеристика


2.5. Анкетиране на работниците и служителите във връзка с условията на труда.


2.6. Идентифициране на опасностите.


2.7. Обработка на получената информация и оценяване на отделните рискове


3. Как помага оценката на риска на работодателите?


При оценяване на рисковете участниците в трудовият процес се запознават с всички опасности, които могат да застрашат безопасността или да увредят здравето на работещите лица. По този начин работодателят може да предприеме превантивни мерки за отстраняване и/или минимизиране на опасностите и да предпази работещите, както и да ги предпази от трудови злополуки.


- КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ


- Участие в разработването на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и съвети за правилното им прилагане.


- Консултиране на ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на нови работници и служители.


- Консултиране и оказване на съдействие на Работодателите при трудови злополуки.


- Консултиране на работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители.


- Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на факторите на работната среда и други.


- ЗДРАВЕН МОНИТОРИНГ


Здравният мониторинг осъществяван от службата по трудова медицина се изразява най-общо в наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа:


- Дава заключенията за физическата годност на служителите да изпълняват даден вид работа.


- СТМ анализира здравословното състояние на служителите


- При съмнение за професионален характер на заболяването участва в разследването.


- При напускане на служител СТМ дава заключение за здравословното му състояние.


- ОБУЧЕНИЕ


Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.