МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД

  • 1098 показвания

МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД

  • 1098 показвания

Информация за МБАЛ УНИ ХОСПИТАЛ ООД

 Многопрофилна болница за активно лечение "Уни хоспитал", гр. Панагюрище, е модерен и отлично оборудван болничен комплекс, в който са инвестирани над 90 млн. лв. и това я превръща в най - мащабната инвестиция в българското здравеопазване.
Болницата разполага с 19 клиники и отделения, в които са разположени 310 легла, а персоналът се състои от 718 висококвалифицирани медицински и немедицински специалисти. Апаратурата, с която е разполага, е модерна и уникална за целия Балкански регион. Към МБАЛ "Уни хоспитал" има построен и онкологичен център, който е технологично свързан с медицинския комплекс.


В структурата на болницата влизат:

I. Онкологичен център - в него са разположени следните отделения:

1. Медицинска онкология - на разположение са 13 стола за химиотерапия /дневен стационар/, 30 болнични легла, център за клинични изпитвания и център за диспансерно наблюдение. Всяка стая разполага 2 легла, телефон, климатизация, отделен санитарен възел с баня, технологична система от висок клас за контакт между пациентите и медицинския персонал и безплатен wi - fi. Всички болнични стаи имат системи за кислород.

В отделението се извършват следните дейности:

Диагностициране, консултация, стадиране и лечение на редки тумори - ГИСТ, невроендокринни и др.;
Диагностика, стадиране и лечение на всички видове солидни злокачествени тумори при възрастни;
Диспансерно наблюдение на онкологични пациенти;
Клинични проучвания в областта на медицинската онкология;
Социална и психологична помощ на всички пациенти с онкологични заболявания.
Това е едно от малкото отделения в страната, в което се извършват:
Интервенционална онкология;
Обсъждане и консултация на всички пациенти със злокачествени заболявания от мултидисциплинарен екип - Туморен борд;
Молекулярно - патологично изследване на туморите в патоанатомична лаборатория;
Съчетана химио - и лъчетерапия;
Оценка на терапевтичния отговор към системна лекарствена терапия по система RECIST 1.1. (в рамките на клиника по Образна диагностика и отделение по Нуклеарна медицина);
Съвместна работа и сътрудничество с признати чуждестранни специалисти по медицинска онкология, които консултират пациенти / включително и он лайн/.

Тук извършват и всички съвременни методи за системна антитуморна терапия:

Химиотерапия - адювантна, неоадювантна, палиативна и при метастатична болест;
Ендокринна терапия - хормонотерапия;
Таргетна терапия - адювантна, неоадювантна, палиативна и при метастатична болест;
Биологична терапия - соматостатин - рецепторни аналози, цитокини;
В отделението по медицинска онкология се извършва и широк обем от психологични услуги, чиято цел е да подобрят качеството на живот на пациентите и близките им.
Екипът от висококвалифицирани медицински специалисти се състои от 8 лекари, 11 медицински сестри, 2 клинични психолози и 4 административни секретари. Те обучават и студенти по медицина и медицински сестри, провеждат се курсове по Медицинска онкология. Отделението е и база за специализация на лекари

2. Лъчелечение - на разположение са 2 приемно - консултативни кабинета, регистратура за прием на пациенти и стационар с 30 легла. Отделението разполага с най - новата съвременна апаратура - два мултимодални линейни ускорителя последно поколение TrueBeam STX.

Тук се провеждат терапии нетуморни и злокачествени туморни заболявания чрез:

Следоперативно лъчелечение, което може да бъде съчетано и с химио - лъчелечение;
Самостоятелно лъчелечение.

В отделението се лекуват пациенти с туморни заболявания на тялото и шийката на матката, устната кухина, фаринкса и ларинкса, млечната жлеза, правото черво и ануса, урогениталната система и простатата, белия дроб, правото черво и ануса, мозъчни тумори. Има възможност за палиативно лъчелечение при костни метастази или кървене, като целта е обезболяване и спиране на кървенето.
В отделението по Лъчелечение се извършват и предоперативно лъче и химио - лъчелечение при тумори на ануса, ректума и съчетано лъчелечение на шийката на матката. Има възможност да се осъществи и дефинитивно лъчелечение при мозъчни тумори и рак на белия дроб. Провежда се съвременна лечебна стратегия за запазване на част или целия болен орган - при тумори на фаринкса, ларинкса, устната кухина, правото черво, пикочния мехур, хипофракционни режими при рак на млечната жлеза.
Екипът от специалисти се състои от 5 лекари, 10 рентгенови лаборанти, 5 физици, 9 медицински сестри;

3. Нуклеарна медицина - отделението има на разположение последно поколение хибриден апарат - Позитронно - емисионен томограф с компютърен томограф (ПЕТ/КТ) - Siemens Biograph mCT 64. Това дава възможност за постигане на прецизност и високо качество, да се намали времето за изследване, което е в полза на пациента заради по - ниското лъчево натоварване.

Отделението има уникална за страната лазерна система за прецизно позициониране на пациентите и това е възможност диагностичният резултат от ПЕТ/КТ да се включи директно в терапевтичния процес, което води до по - голяма ефективност на лечението. На разположение е и мобилен диспенсър - инжектор за пълно автоматично подготвяне и изчисляване на индивидуалната доза радиофармацевтик за всеки пациент.
Екипът от специалисти се състои от 2 лекари със специалност "Медицинска радиология", които имат над 30 годишен стаж в областта на Нуклеарната медицина.

II. Клиники и отделения:

1. Кардиология - в клиниката са обособени 3 отделение - интензивна кардиология, инвазивна кардиология, клинична кардиология. Извършва се широк спектър от интервенционни и инвазивни процедури, денонощно активно наблюдение на критично болни пациенти. Извършва се диагностична и лечебна дейност;

2. Гастроентерология - тук се извършва диагностика, лечение и профилактика на всички заболявания на стомашно - чревния тракт и черния дроб. Отделението разполага с нова и модерна апаратура, която дава възможност за прецизна диагностика;

3. Гръдна хирургия - на разположение са 10 болнични легла. В отделението се извършва пълният обем от гръдно - хирургическа дейност, включително:
Операции при кисти и тумори на медиастинума;
Операции при заболявания на гръдната стена и млечната жлеза;
Бронхопластични операции;
Хирургично лечение на заболявания на щитовидната жлеза;
Торакоскопска оперативна и диагностична дейност, операции на диафрагмата.

4. Неврохирургия - тук се извършва неврохирургично лечение на заболявания на гръбначния и главния мозък, периферните нерви във всички възрасти. Лекуват се гръбначно - мозъчни и черепно - мозъчни травми. Операционната зала в отделението има уникална апаратура, която дава възможност за транссфеноидална и невроендоскопска хирургия;

5. Хирургия - на разположение са 20 болнични легла. В отделението се извършва диагностика, консервативно лечение и голям обем от хирургични интервенции при заболявания на задстомашната жлеза, жлъчен мехур, далак, жлъчна система, дванадесетопръстник, долната част на хранопровода, дебели и тънки черва, ретроперитонеум, анус и перианално пространство;

6. Съдова хирургия - в клиниката се извършва диагностика и лечение на следните венозни и артериални заболявания:
Венозни тромбози и разширени вени;
Профилактика и лечение на мозъчно - съдова болест;
Периферни стеснения и запушване на хранещите съдове;
Тумори и малформации / вродени фистули, хемангиоми, анатомично притискане на съдове/;
Аневризми и разширения на периферни съдове и аорта;
Спешни съдови заболявания - тромбози, руптури, емболии, травми, лезии;
Имплантация на портове за извършване на химиотерапия;
Иновативно ендоваскуларно лечение на тумори;
Нарушения на кръвоснабдяването на бъбреците и др. коремни органи.

7. Нервни болести - тук се лекуват всички заболявания на периферната и централната нервна система - епилепсия, дегенеративни, мозъчно - съдови и демиелинизиращи заболявания, световъртеж, плексити, невралгии, различни форми на главоболие, нарушения на вегетативната нервна система, полиневропатии и др.;

8. Ендокринология и болести на обмяната - това е единственото ендокринологично отделение в област Пазарджик. В него се диагностицират и лекуват хронични, обострени и остри заболявания на ендокринната система - захарен диабет, заболявания на половите жлези, хипофизата, надбъбречните жлези, метаболитни нарушения, метаболитни заболявания и др. в отделението се прилагат съвременни терапевтични схеми и се извършва обучение на пациентите;

9. Акушерство и гинекология - тук се извършва акушеро - гинекологична и специализирана лечебно - диагностична дейност:
Ендоскопска гинекологична хирургия;
Операции при статични гинекологични заболявания;
Интензивно наблюдение на бременни с повишен риск;
Прекъсване на бременност по медицински показатели или по желание;
Оперативни интервенции чрез коремен достъп - лапаротомия при кисти на яйчниците, миома на матката, неопластични заболявания на женските полови органи;
Наблюдение на бременни с различни усложнения от бременността;
Подготовка и извършване на нормални и оперативни раждания;
Конизацио на маточната шийка;
Операции чрез долен достъп - влагалищна хистеректомия, влагалищна пластика, уретровезикопексия и др.
В отделението са обособени 4 сектора:
Гинекологичен;
Родилен;
Неонатологичен;
Бременност с висок риск;
Операционни зали.

10. Вътрешни болести - в отделението се извършва диагностика и лечение на всички обострени, остри и хронични вътрешни заболявания. Прилагат се неинвазивни и инвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични процедури;

11. Ортопедия и травматология - тук се извършва диагностика и лечение на широк спектър от травматологични заболявания и заболявания на опорно - двигателния апарат. Отделението има съвременно и модерно оборудвани операционни зали за артроскопски асистирани техники за възстановяване на:

Глезенна нестабилност;
Предна костна връзка;
Нестабилна раменна става;
Менискуси;
Увреди на раменния маншон;
Колатерални коленни връзки;
Увреди на глезенната става;
Увреди китковата става;
Нестабилно колянно капаче;
Акромиоклавикуларна става.

12. Урология - в отделението се извършва диагностика, лечение и профилактика на урологичните заболявания, като приоритет е простатната жлеза;

13. Педиатрия - в отделението се лекуват деца от 28 дневна до 18 годишна възраст. На разположение са 20 легла за стационарно лечение и 2 изолатора - за чревни и въздушно - капкови инфекции;

14. Операционен блок - на разположение са 6 операционни зали, а една от тях е хибридна операционна зала - в нея работят на най - високо ниво както еднодисциплинарни така и мултидисциплинарни екипи в областта на неврохирургията, съдовата хирургия. В операционния блок се осъществяват всички сложни и големи по обем хирургични интервенции. Апаратурата от най - висок клас позволява да се проследят жизнените показатели на пациента преди, по време и след оперативната намеса;

15. Физикална и рехабилитационна медицина - в отделението се провеждат рехабилитационни и физикални терапии на всеки нуждаещ се пациент. Прилага се - термотерапия, светлолечение, водолечение, кинезитерапия и др.;

16. Анестезиология и интензивно лечение - в отделението се изпълнява анестезия за целите на детската, съдовата, общата и гръдна хирургия, онкохирургията, АГО и урологията. Тук се лекуват и пациенти, които имат тежки нарушения на жизнените функции;

17. Естетична и пластично - възстановителна хирургия - в отделението се извършват пълният обем от операции в областта на естетичната и пластично - възстановителна хирургия;

18. Спешно отделение - в отделението се извършва денонощна спешна медицинска помощ във всички направления на медицината. Има обособени зони за спешни травматологични и хирургични интервенции, зони за деца, зони за пациенти, които се нуждаят деконтаминация и изолация и за пациенти с психиатрични проблеми;

19. Диализен център - в отделението се извършва медикаментозно лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност, с термален стадии на хронично бъбречно заболяване и продължително наблюдение на всички пациенти.

III. Лаборатории:

1. Клинична - в лабораторията се извършва всички клинично - химични, хормонални, хематологични, уринни, хемостазни и високо специализирани изследвания /метаболитни субстрати, туморни маркери, лекарствено мониториране/;

2. Вирусологична - тук се извършва широк спектър от специализирани вирусологични изследвания - доказване на грипни вируси, серологична диагностика на вирусни хепатити, изследвания на СПИН, мононуклеоза и др. вируси, хроматографски имунотестовеза откриване на аденовируси, ротавируси и норовируси;

3. Трансфузионна хематология - в лабораторията се извършват всички имунохематологични изследвания на пациентите, осигуряват се кръвни съставки и кръв за нуждите на болницата, подсигурява се правилното съхранение на кръвните продукти и др.;

4. Микробиология - това е една от отлично оборудваните лаборатории в страната. В лабораторията се извършва висококачествена микробиологична диагностика.

IV. Болнична аптека - аптеката осигурява, съхранява, опакова, приготвя и отпуска лекарства по лекарско и без лекарско предписание. Тук се приготвят и лекарства за системно лечение на злокачествени заболявания с помощта на специализиран софтуер, консултират се пациенти, с назначено системно лечение на злокачествени заболявания

V. Отделение по обща и клинична патология - това е най - модерно оборудваното отделение по Обща и клинична патология в България. Благодарение на съвременната апаратура, тук се извършват висококачествена диагностика в следните направления:

Цитологични изследвания;
Биопсични изследвания;
Имунохистохимично изследване;
Спешна интраоперативна диагностика;

Консултация на готови парафинови блокове и хистологични препарати.

Мисията на МБАЛ "Уни Хоспитал" е да предостави качествена медицинска помощ на всеки нуждаещ се, чрез комплексен подход, който обхваща целия път на отличната диагностика, профилактика, лечение и диспансеризация.

Квалификации