Доц. Д-р Александър Александров, дм Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология град София

  • 323 показвания

Доц. Д-р Александър Александров, дм Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология град София

  • 323 показвания

Информация за Доц. Д-р Александър Александров, дм Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология град София

Доц. Д-р Александър Александров, дм – Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология при Медицински факултет – Медицински университет – София. Практикува в Клиника/Катедра по съдебна медицина и деонтология -УМБАЛ „Александровска"-ЕАД – Медицински университет – София. Завършил е Университет по медицина, стоматология и фармация, Факултет по медицина, гр. Крайова, Румъния.
Следдипломна квалификация: – придобита специалност "Съдебна медицина" – 01.06.2005г.; – специализирани курсове по съдебна медицина с насоки: Съдебномедицинска идентификация на личността; ДНК-анализ при спорен родителски произход и веществени доказателства; Съдебномедицинска токсикология; Съдебномедицинска биотрасология; – защитена дисертация на тема „Съдебномедицинско проучване при починали с данни за употреба на наркотични вещества" – 2010 г. за присъждане на образователна и научна степен „доктор". - хабилитиран „Доцент" от 2013г. Членство в академии и организации:
1. Български лекарски съюз – от 2000г.
2. Balkan academy of forensic sciences – от 2004г.
3. Асоциация на тъканните банки в България – от 2005г.
4. Българско дружество по съдебна медицина и деонтология – от 2006г.
5. European association of tissue banks – от 2007г. 6. Българско дружество по патология – 2013г.
7. Българско анатомично дружество – 2013г. Професионални направления на работа и дейност: – съдебномедицинска травматология – изследване на трупове при насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи); – съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случай на отравяния с упойващи и наркотични вещества; – съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт; – съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност, изследване на костни останки; – съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси, полови престъпления; – съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства; – био-трасологични съдебномедицински експертизи; – съдебномедицинска експертиза по писмени данни, по материали от досъдебни и съдебни производства; – оглед на местопроизшествие; – координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани, Изпълнителна агенция по трансплантации при МЗ – ОЦБГ- УМБАЛ „Александровска" ЕАД за периода 2004-2009г. и от 2015г. до настоящия момент. Научна дейност: – практически упражнения по съдебна медицина със студенти по медицина, дентална медицина и специализанти; – лекционни курсове пред студенти по медицина и дентална медицина с направление съдебномедицинска токсикология; – лекционни курсове по съдебна медицина на младши съдии и прокурори в Национален институт по правосъдие; – научен ръководител на две специализации по „Съдебна медицина" от 2011 г.; – научен консултант на три дисертационни труда за придобиване на научна степен „доктор" с научно направление в съдебномедицинска токсикология от 2012 г.; – научен секретар на Българско дружество по съдебна медицина и деонтология. – лекционни курсове пред студенти по медицина и дентална медицина в основно направление „съдебномедицинска токсикология" и „съдебномедицинска травматология"; – Научен ръководител на един специализант по съдебна медицина и на пет специализанти по обща и клиничка патология; – Научен секретар на Българско дружесво по съдебна медицина – от 2006г. Автор и съавтор на общо 91 научни статии и съобщения в български и чужди списания с общ импак-фактор –38,160 от публикациите и 81,682 от цитирания, участвал в общо 47 научни конгреса и конференции в България и чужбина и в три научни проекта, както следва: 1. ЕЖЕГОДНА ОЦЕНКА НА СМЪРТНОСТТА ПРИ НАРКОЗАВИСИМИ ЛИЦА – съвместно с Национален Фокусен център за наркотици и наркомании. Член на работната група с редовни срещи на различни тематики за по-ефективен мониторинг върху лицата починали от употреба на наркотични вещества по програма „Национална стратегия за борба с наркотиците" с във връзка с „Поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците". 2. СРАВНИТЕЛНО МАКРОСКОПСКО И СТ-АНГИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАЦИИТЕ НА ВИЛИЗИЕВИЯТ КРЪГ, ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МОЗЪЧНАТА ПРОТЕКЦИЯ В АОРТНАТА ХИРУРГИЯ – финансиран по програма Гранд 2011г. От МУ-София, договор № 19/26.07.2011г. – проект 20 3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗА СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД ЖИВИ ЛИЦА В КАТЕДРА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ С ТРАВМИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 19.11.2010г. – 31.12.2011г. – ръководител на проекта д-р Ал. Александров, дм. и водещ студент – д-р Ива Димчева. Доц. Александров извършва прегледи на лица във връзка с битови и криминални физически посегателства върху личността (травми вследствие нанесен побой, ПТП, ухапване от животни, изнасилване и др.)с издаване на удостоверяващ документ, за нуждите на правораздаването:
1. установяване на травматични телесни увреждания, определяне на тяхната механогенеза и давност на получаване;
2. определяне на медико-биологична характеристика на телесните повреди, съгласно Наказателния кодекс на Р. България;
3. установяване на полово състояние (девственост);
4. прегледи при полови престъпления: а) блудство; б) изнасилване; в) хомосексуализъм със вземане на необходимите материали за допълнителни изследване – веществени доказателства.
5. съдебномедицински прегледи по разпореждане (постановление/определение) на органите на досъдебното и съдебното производство за определяне на съответен морфологичен субстрат и медико-биологичен квалифициращ признак, давност и механизъм на получаване на уврежданията и др.
6. заснемане и изготвяне на фото-албум на установените травматични увреждания, съгласно изискванията на съдебната фотография.
7. Консултации във връзка със съдебномедицински казуси;
8. Консултации на родители, при съмнение за ползване на дрога или други упойващи вещества от децата им.