Дентална медицина град София Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

София
  • 180 показвания

Дентална медицина град София Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

София
  • 180 показвания

Информация за Дентална медицина град София Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн

Проф. д-р Ангелина Киселова – Янева, дмн
Ръководител на катедра "Образна и орална диагностика"
Медицински университет - София


Образование и професионален път


- 1970 г. – Висше образование по стоматология в Стоматологичен факултет, ВМИ – София


- 1981 г. – Защита на дисертация за присъждане на научна и образователна степен "кмн” на тема: "Огнищно действащи фактори в зъбночелюстната система при деца и юноши, на територията на град Русе".


- 1991 г. – ст. н.с., II ст. в НИХВИ.


- 1998 г. – Доцент към катедра "Терапевтична стоматология”, Стоматологичен факултет – София.


- 2000 г. – Защита на дисертация за присъждане научна степен “дмн” на тема “Стоматогенни полета на смущение при някои хронични заболявания на организма”.


- 2004 г. – Професор към катедра “Образна и орална диагностика”, Факултет по дентална медицина – София.


- 2010 г. – Ръководител катедра „Образна и орална диагностика” на ФДМ към МУ – София


Признати специалности


Оперативно зъболечение и ендодонтия
Пародонтология и ЗОЛ
Обща дентална медицина
Дентална клинична алергология
Магистърска степен - Здравен мениджмънт


Квалификации