Академик професор д-р Екатерина Титянова

  • 279 показвания

Академик професор д-р Екатерина Титянова

  • 279 показвания

Информация за Академик професор д-р Екатерина Титянова

Акад. проф. д-р Екатерина Титянова, д.м., д.м.н.
Академик на Българската академия на науките и изкуствата
Академик на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата


 
Онлайн консултации чрез -  Платформата за телемедицина, отворена за всеки лекар и пациент | Healee

Платени прегледи: гр.София,ул. "Янко Софийски войвода" № 23 (офис 2), кв. "Лозенец"


Академик Екатерина Титянова завършва медицина в Медицинска академия – София през 1982 г. Академичната й кариера започва през 1983 година като асистент по неврология в Катедрата по неврология на Медицинска академия – София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия “Свети Наум” ЕАД и на първата лаборатория по клинична невросонография.


През 1987 година придобива специалност по неврология, през 1990 г. – образователна и научна степен “доктор”, а през 2007 г. – научната степен “доктор на науките”. От 2003 г. е доцент, а от 2009 г. – професор по неврология. От 2005 година е ръководител на Клиника „Функционална диагностика на нервната система” при Военномедицинска академия – София. От 2010 г. е щатен професор в Медицинския факултет на Софийски униеврситет „Св. Климент Охридски”, от 2012 г. ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве”, а от 2014 г. е член на Факултетния съвет на Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Тя е удостоена с научното звание „Академик” на Българската академия на науките и изкуствата (2013 г.) и „Академик” на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата (2015).


Проф. Титянова е специализирала неврология, невросонология и двигателен контрол на походката в престижни университети в Австрия, САЩ, Мексико, Германия и Финландия. Научната й продукция включва монографии, учебници, ръководства и над 300 публикации у нас и в чужбина. Трудовите й са международно цитирани. Тя е експерт на Министерството на здравеопазване, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерски съвет, Националната здравноосигурителна каса и Европейската Комисия. Член е на национални и международни организации и фондации и координатор на програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология за България. Член е на Националния консултативен съвет към програмата “Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще”.


Акад. Титянова е учредител и председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и член на изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология. Главен редактор е на научното списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика” и член на редакционните колегии на японското списание „Neurosonology” и на мексиканското списание “Archivos de Neurociencias”.
Носител е на престижни национални и международни научни награди.


Провежда:
- Консултативни прегледи по неврология;
- високоспециализирани ултразвукови изследвания на съдовата система на мозъка и крайниците – ултразвукова ангиография (B-flow) в реално време, ултразвуково изобразяване на мозъчен паренхим, очни структури, мускули и периферни нерви, щитовиден паренхим, регистриране на мозъчни микроемболи,
- функционални изследвания на автономната нервна система, мозъчната авторегулация, (ортостатична и вазомоторна) и др.;
- специализирана неврорехабилитация;
- обучение на болни с диабетна невропатия и мозъчни инсулти за продължителна неврорехабилитация в домашни условия;
- консултации с чуждестранни специалисти за лечение;
- индивидуално обучение на лекари и специализанти по програми за високоспециализирани дейности – ултразвукова диагностика на нервната система, клинична електроенцефалография (ЕЕГ), клинична електромиография (ЕМГ);
- оказване на методична помощ на специалисти от цялата страна;
- Експертна дейност чрез специализирани комисии към НЗОК – издаване на етапни епикризи, експертни становища и протоколи за скъпоструващо лечение при паркинсонова болест, епилепсия, множествена склероза и невропатна болка по критерии на НЗОК (във ВМА);
- Експертна дейност при разработване на национални програми и задачи по националната здравна политика в областта на невронауките;
- Клинични изпитвания (национални и международни мултицентрови).

Квалификации

Вид прием при този специалист

  • Договор с НЗОК
  • Платен прием