Проф., Dr.h.c. д-р Владимир Данов, д.м., гр. Плевен

Плевен
  • 286 показвания

Проф., Dr.h.c. д-р Владимир Данов, д.м., гр. Плевен

Плевен
  • 286 показвания

Информация за Проф., Dr.h.c. д-р Владимир Данов, д.м., гр. Плевен

Медицински Директор


Началник  клиника по Кардиохирургия


УМБАЛ “Сърце и Мозък”-Плевен


О б р а з о в а н и е


• 1968 – 1977 г. Основно училище – София.


• 1977 – 1980 г. 21-Реална гимназия – София.


• 1981 - 1988 г. Следване- хуманна медицина-Медицинска Академия – София.

• 17.03. 1988 г. Апробация като лекар.

• 04.09.1995 г. Апробация като лекар в Германия.
П р о ф е с и о н а л н а   к а р и е р а


• 01.04.1988– 01.11.1990 г. 
Волонтиер асистент в Националния сърдечен центьр- София
(Директор Проф. д-р А. Чирков).


• 01.02.1991 – 10.01.1992 г. Специализант в Националния Немски сърдечен центьр -Берлин/ Германия (Директор Проф. д-р R. Hetzer). 
• 01.07.1992 – 01.09.2002 г. Асистент в Клиниката по сърдечна
хирургия на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р E. Struck, Директор Проф. д-р M. Beyer), Учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München.


• 01.09.2002-18.08.2005 г.- Завеждащ отделение (Oberarzt) в Клини- ката по сърдечно и торакална хирургия на Сърдечния Център Аугсбург-Швабен на Централната болница– Аугсбург/Германия (Директор Проф. д-р M. Beyer), учебна база на Ludwig Maximilian Univesität- München.


• 18.08.2005 г. – 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия , МБАЛ „Света Марина“ ЕAД, Варна.


• 01.05.2008 г. Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ „Света Анна“ AД, София.


• 06.07.2017 г. Медицински директор, Началник Клиника по Кардиохирургия, УМБАЛ “Сърце и Мозък”-Плевен.


• Републикански консултант по кардиохирургия.С п е ц и а л н о с т

• 12.09.2001 г. Специалност Сърдечна хирургия- Баварска лекарска камера- Мюнхен.


• 2006 г. Специалност Сърдечна хирургия- легализирана от Mинистерство на здравеопазването / Република България Централен Регистър на специалностите.Н а у ч н а   с т е п е н   и   з в а н и я


• 23.03.2000 г. Dr. med. „Доктор“, - Докторска дисертация на тема „Диагностика, хирургично лечение както ранни и късни постоперативни резултати при първичните бенигнени интракавитарни сърдечни тумори – наблюдение при 27 пациенти в периода Май 1987- Април 1997 г.“ при Ludwig Maximilian Univesität- München/Германия (Научен ръководител Проф. д-р E. Struck).


• 29.03.2006 г. Легализирана от ВАК-София с


• 2008 г. Доцент по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия към МУ- Варна. 

• 2011 г. Доцент към Факултета по обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет “Ангел Кънчев“ . 
• 2015 г. Професор по научна специалност Сърдечно-съдова хирургия по конкурс към Факултета-обществено здраве и здравни грижи, Катедра здравни грижи към Русенския Университет “Ангел Кънчев“ . 

• 2017 г. Професор по научна специалност Сърдечно- съдова хирургия към МУ-Плевен (НИИ).

• 2008 г. Dr. h. c. (Доктор хонорис кауза) към Техническия Университет- гр. Варна. 


1. Автор на 5 учебника;
2. Автор на 2 монографии;
3. Автор на 72 публикции в България и чужбина (41 публикации са цитиранини в български и международни научни списания с общ импакт фактор 82,031);
4. 42 участия в български и международни научни форуми и конгреси;
5. Научен ръководител на 3 успешно завършили докторски дисертации.


Ч л е н с т в а
• 1995 г. Член на Немската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия 

• 29.05.2005 г. Член на Българската асоциация по Сърдечно-съдова и торакална хирургия


• Член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология 
• Член на редакционната колегия на медицински журнал УМБАЛ “Света Анна”.


Т е с н и   с п е ц и а л и з а ц и и,  И н т е р е с и
• 23.01.2003 – 28.03.2003 г. Специализация детска сърдечна хирургия (Проф. д-р M. Kostelka) в Сърдечния Център Лайпциг/Германия (Директор Проф. д-р W. Mohr)


• 2002 г. и 2003 г. Специализация имплантиране на „Stentless“ клапи в Клиниката по сърдечно хирургия Charite- Berlin (Директор Проф. д-р W. Konertz).


• 2000 г. и 2002 г. Специализация имплантиране на бивент-рикуларни пейсмекъри и дефибрилатори при лечение на


сърдечната недостатъчност в Сърдечния Център Нордрейн- Вестфалия (Директор Проф. д-р R. Körfer) Бад Ойленхауз/ Германия.


• 2010 г. Курс по минимално-инвазивна хирургия на митралнaта клапа SANA Сърдечен център, гр. Щутгарт, Германия


• 2011 г. Курс по минимално-инвазивна клапна хирурги Академия Еускулап, гр. Тутлинген, Германия

• Лечение на сърдечните тумори


• Методи за консервиране на хомографт и оперативното му Приложение

• Хирургия на проводните и ритъмни нарушенияН а г р а д и


• В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
Метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Диплом- Републикански съвет на ТНТМ за участие в изложението “Българската младеж и нейната дума за техно-логиите на бъдещето”, 30.10.1987 - 15.11.1987 г., Пловдив 
• В. Данов Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Първа награда (златна значка)- Републикански съвет на ТНТМ “За постижение в младежкото научно и техническо творчество” –XIV Национален преглед на ТНТМ, Ноември 1987 г., Пловдив
• В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. Грамота- Републикански съвет на ТНТМ, 14.11.1987 г., Пловдив


• В. Данов, С. Лазаров, А. Тодоров, Б. Кожухаров
Модифициран български метод за приготвяне и приложение на пресен аортен хомографт. 
Удостоверение за Рационализация: Протокол № 5611/23.XI.1988 г. МА (Президиум), София.


• Данов В., Г. Манчев, В. Гегусков. Ранна тромбоза митрална клапна протеза на фона на хепарин- индуцирана тромбоцитопения. Кардио D, год.X, бр.4 (22), Зима, 2013, 63-65. Първа Награда за най-интересен клиничен случай на 2013 г. Фирма “Servier” Грамота, публикувано в Кардио D, год.XI, бр.1 
(23), Пролет, 2014, 67.


• Сертификат за избор на читателите на в. 24 часа за 2016/2017 г. “Лекар на когото българите вярват“


 

Статии:

Отстраниха тумор от сърце при уникална операция


В болница "Сърце и мозък" в Плевен започна прием за кардиохирургични операции на планови и спешни пациенти


Кардиохирург спаси ръка от ампутация

Квалификации