Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Сливен Областна дирекция

Сливен
 • 436 показвания

Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Сливен Областна дирекция

Сливен
 • 436 показвания

Информация за Областна Дирекция По Безопасност На Храните – Сливен Областна дирекция

Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен,  контролира и следи за спазването на законовите изискванията по отношение на:
 •      фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;

 •      ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;

 •      страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;

 •      фуражите;

 •      суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;

 •      материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;

 •      съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара;


Областната дирекцията подпомага дейността на БАБХ в района на гр. Сливен по контрола на:
 •     Болести по животните, подлежащи на задължително обявяване

 •     Контрол на храните

 •     Граничен контрол

 •     Фитосанитарен контрол

 •     Контрол на продукти за растителна защита

 •     Здравеопазване на животните

 •     Контрол на фуражите

 •     Контрол на ветеринарномедицински продукти


Българска агенция по безопасност на храните осъществява и:
 •      оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документации;

 •      лабораторно-диагностична и научноизследователска дейност;

 •      оценка и комуникация на риска;

 •      обучение и квалификация;

 •      други дейности, предвидени в Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Директор на областната агенция в град Сливен е д-р Пламен Стоянов Пенчев.


Квалификации