ФОНЕКОМ ООД – служба по трудова медицина гр. София

София
  • 468 показвания

ФОНЕКОМ ООД – служба по трудова медицина гр. София

София
  • 468 показвания

Информация за ФОНЕКОМ ООД – служба по трудова медицина гр. София


Служба по трудова медицина “Фонеком ” към Фонеком ООД е лицензирана служба по трудова медицина регистрирана с удостоверение № 297 – 2 / 26.02.2009 г. издадено от Министерство на здравеопазването. Тя развива своята дейност в целия обхват, регламентиран в Наредба № 3 от 25 януари 2008 год. за службите по трудова медицина, обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 год.
СТМ Фонеком е една от първите създадени служби на територията на Р. България. Вече повече от осем години нашият екип извършва наблюдение и оценка на професионалния риск и здравословното състояние на работещите във връзка с условията на труд за всички отрасли.
Екипът ни се състои от високо квалифицирани кадри – лекари със специалност „ трудова медицина”, инженери специалисти по „безопастност и охрана на труда”, психолог, икономисти и юрист, които обслужват клиентите ни от цялата страна.
Ние подхождаме индивидуално към всеки наш клиент, съобразявайки се с неговите потребности и изисквания като му предлагаме голямо разнообразие от услуги в областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд съобразени с изискванията на Европейският съюз и действащото българско законодателство.
Нашата сила е във вземането на бързи, гъвкавои и адекватни решения в условията на напрежение и времеви дефицит, тогава когато основните изискване към нас от страна на нашите клиенти са точност, коректност, и професионализъм. 
ДЕЙНОСТИ

 
Консултантски услуги по безопасност и здраве при работа.
Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по трудова медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд.
Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и/или браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол.
СТМ ФОНЕКОМ предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:
- Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите;
- Правила, норми и инструкции във фирмите и предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа, като дава съвети за правилното им прилагане.
- Мерки за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания. Формулиране на задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
- Обучение на работниците / служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ;
- Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места;
- Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии;
- Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ;
- Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения;
- Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат.
- Длъжностни характеристики;
- Графици за работа;
- Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
- Изготвяне на схема за евакуация.
- Информира всеки работник или служител за здравните рискове, свързани с работата му за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. Дава индивидуални съвети на работниците и служителите във връзка със здравето им и отностно безопасността при работа;
- Предоставя трудово – правни консултации.
Така разработените документи се комплектоват с актуалните нормативни актове към момента на изготвянето им.

Квалификации