Регионална Здравна Инспекция - Кърджали

Кърджали
  • 182 показвания

Регионална Здравна Инспекция - Кърджали

Кърджали
  • 182 показвания

Информация за Регионална Здравна Инспекция - Кърджали
Регионална здравна инспекция Кърджали е структура на Министерство на здравеопазването, създадена с ПМС № 1/06.01.2011г. (ДВ бр. 5/14.01.2011г.) в сила от 14.01.2011г. във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за здравето. Осъществява своите функции в съответствие с Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции (РЗИ).РЗИ - Кърджали реализира държавната здравна политика на територията на област Кърджали с управление и администриране, достъпно за наблюдение и външен контрол. Осъществява следните дейности:


- извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2”а” от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация, сигнали и жалби на граждани;


организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;


събира и обобщава статистическата информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа в област Кърджали;


упражнява контрол върху заразните болести и извършва дейности по имунизационния календар на Р България;


извършва микробиологични, вирусологични, паразитологични и генетични изследвания в своите модерно оборудвани лаборатории;


извършва контрол по спазването на здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената средa;


извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене и за реклама и продажба на алкохолни напитки;


извършва лабораторен контрол на факторите на жизнената среда с анализ и оценка на влиянието им върху човешкото здраве;


наблюдава, оценява и контролира шума в урбанизираните територии и обществените сгради, замърсителите в храни и питейните води;


извършва промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите като реализира дейности по международни и национални профилактични програми;


оказва методическа, консултативна и експертна помощ в областта на опазване на общественото здраве;


участва в разработване и изпълнение на регионални програми и проекти за опазване и подобряване на общественото здраве.


            Работно време: 8.30 - 12.00 и 12.30 - 17.00 часа от понеделник до петък.


            Работно време на звеното за административно обслужване: от 8:30 часа до 17:00 часа без прекъсване.


Сертифицирана система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008